Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys rekrytointi- ja osaamispalveluista

Diaarinumero: OKV/33/20/2017
Antopäivä: 11.6.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Apulaisoikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksestä, jossa ehdotetaan säädettäväksi maakuntien perustamiseen liittyvät lait rekrytointi- ja osaamispalveluista sekä työttömyysturvalain muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan työttömyysturvan toimeenpanossa luovuttaisiin viranomaisen antamista sitovista työvoimapoliittisista lausunnoista työttömyyskassoille ja Kansaneläkelaitokselle. Jatkossa työttömyyskassat ja Kansaneläkelaitos päättäisivät työttömän oikeudesta työttömyysetuuteen ja maakunta päättäisi seuraamuksista, jotka aiheutuvat työvoimapoliittisesti arvioituna moitittavasta menettelystä.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti huomiota viranomaisten ulkopuolisten tahojen tehtäviin työttömyysetuuksien myöntämisessä ja seuraamuksiin johtavissa menettelyissä. Esityksessä ei ollut kuvattu yksityisten rekrytointipalvelujen tuottajien ja työttömyyskassojen harkintavaltaa eikä arvioitu, olisivatko tehtävät julkisia hallintotehtäviä ja sisältäisivätkö ne julkisen vallan käyttöä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan ehdotuksia oli täsmennettävä ja myös arvioitava, olivatko ne perustuslain mukaisia.