Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys ministerin karenssista

Diaarinumero: OKV/772/21/2022
Antopäivä: 20.4.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksestä, jossa ehdotettiin ministereille rajoitusaikaa ennen heidän siirtymistään toisiin tehtäviin. Ministerin tulisi ilmoittaa etukäteen tehtävistään karenssilautakunnalle, joka päättäisi rajoitusajan tarpeellisuudesta. Rajoitusajan tarkoituksena olisi suojata salassa pidettävää tietoa ja yleistä etua sekä välttää eturistiriitoja. 

Rajoitusaika koskisi esityksen mukaan ministerin toimikauden päätyttyä alkavia uusia tehtäviä. Oikeuskanslerin mukaan esityksessä tuli arvioida, olisiko rajoitusaika perusteltu myös ministerin palatessa aikaisempiin tehtäviinsä. 

Esityksessä ehdotettiin, että valtioneuvoston toiminnan häiriöttömyyden turvaamiseksi ministerin ilmoitus karenssilautakunnalle tulisi julkiseksi, kun karenssilautakunta olisi antanut siitä päätöksen tai kun ministerin toimikausi päättyisi. Tämä olisi poikkeus viranomaisten asiakirjojen julkisuuden periaatteesta. Oikeuskansleri katsoi, että poikkeuksen välttämättömyyttä tuli perustella tarkemmin eri näkökulmista. Lisäksi tuli arvioida, vaikuttaisiko ilmoitus tai siitä annettu päätös ministerin nykyiseen velvollisuuteen ilmoittaa eduskunnalle sidonnaisuuksistaan. Lakiehdotuksen termejä ja suhdetta yhtiöoikeudelliseen sääntelyyn oli tarpeen vielä myös selventää.