Hyppää sisältöön

Hallintopäätös on annettava kirjallisesti

Diaarinumero: OKV/1898/1/2016
Antopäivä: 22.11.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Teknologian kehittämiskeskuksen (Tekes) huomiota hallintolain säännöksiin hallintopäätöksen antamisesta sekä esittämiinsä näkökohtiin oikeudellisten asiantuntijapalveluiden hankkimisesta.

Tekes oli antanut virkarikoksesta epäillylle virkamiehelle suullisen päätöksen siitä, että se maksaa virkamiehen oikeudenkäyntikulut. Apulaisoikeuskanslerin mukaan suullisen päätöksen antaminen ei ollut riittävä menettely, vaan asiasta olisi tullut tehdä hallintolain mukainen kirjallinen päätös. Päätöksestä olisi tullut ilmetä vähintään sen tekijä ja päivämäärä sekä tieto siitä, mihin asianosainen oli sen perusteella oikeutettu.

Kantelussa oli kyse myös siitä, että Tekes oli pyytänyt asianajotoimistolta asiantuntijalausuntoja, jotka liittyivät julkisuuslain tulkintaan ja yritysrahoituksen väärinkäyttöepäilyn rikosoikeudelliseen arviointiin. Apulaisoikeuskansleri totesi, että oikeudellisten asiantuntijapalvelujen hyödyntäminen on mahdollista, mikäli viranomaisen päätöksenteko, valmistelu ja muu virkavastuullinen viranomaistoiminta pysyy muodollisesti ja tosiasiallisesti viranomaisella itsellään. Hän katsoi, ettei Tekes ollut siirtänyt varsinaista päätöksentekoaan ulkopuoliselle taholle. Hän kuitenkin totesi, että tiettyjen keskeisten perussäännösten, kuten julkisuuslain, hallinta kuuluu viranomaisen tehtäviin. Tällaisista tehtävistä viranomaisen tulisi lähtökohtaisesti suoriutua ilman ulkopuolista apua. Myös rahoituksen väärinkäyttöepäilyyn liittyvistä virkatehtävistä Tekesin olisi lähtökohtaisesti tullut suoriutua itse, kun otetaan huomioon se, että Tekes myöntää vuosittain merkittäviä määriä yritysrahoitusta.