Hyppää sisältöön

Haastemiehen epäilty virkarikos

Diaarinumero: OKV/13/21/2008
Antopäivä: 27.9.2009
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: syyte

Oikeuskanslerille osoitetussa kirjoituksessa arvosteltiin haastemiehen menettelyä haasteen tiedoksiannon viipymistä koskevassa asiassa. Haastemies ei ollut ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin ilmoittaakseen toimeksiantajalle eli käräjäoikeudelle siitä, että haastetta ei ollut annettu tiedoksi viimeiseen tiedoksiantopäivään mennessä. Syyteoikeus rikoksesta vanheni, ennen kuin haaste annettiin tiedoksi vastaajalle. Viimeinen tiedoksiantopäivä oli ollut tiedoksiantotodistukseen selvästi merkitty eikä sanamuoto ollut tulkinnanvarainen viimeistä tiedoksiantopäivää koskevilta osin. Haastemiehen epäonnistuttua antamaan haasteen tiedoksianto määräpäivään mennessä olisi hänen tullut ottaa yhteyttä haasteen tiedoksiantoa pyytäneeseen tahoon neuvotellakseen mahdollisuudesta jatkaa etsimistä tai saadakseen muita uusia ohjeita. Mikäli haastemies olisi kyseisessä tapauksessa ilmoittanut tilanteesta tuomioistuimelle, olisi tuomioistuimella ollut aikaa ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin haastettavan tavoittamiseksi esimerkiksi poliisiviranomaisten avulla.

Oikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että jos katsottaisiin, että viimeinen tiedoksiantopäivä ei asettaisi haastemiehelle mitään toimintavelvollisuutta, kuten ilmoittaa tiedoksiannon toimittamisen toteutumisesta tai toteutumattomuudesta toimeksiantajalle kohtuullisessa ajassa, niin toimeksiantajan mahdollisuus seurata toimeksiannon ja siten rikosprosessin asianmukaista toteutumista tältä osin vaarantuu merkittävästi.

Oikeuskanslerin arvion mukaan asiassa oli suoritetun esitutkinnan perusteella todennäköisiä syitä sen tueksi, että haastemies oli laiminlyömällä noudattaa käräjäoikeuden määräämää viimeistä tiedoksiantopäivää huolimattomuudesta rikkonut virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin perustuneen virkavelvollisuutensa ja siten menetellyt rikoslain 40 luvun 10 §:ssä rangaistavaksi säädetyn tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistöä vastaavalla tavalla. Oikeuskansleri pyysi valtakunnansyyttäjää nostamaan syytteen haastemiestä vastaan mainitusta rikoksesta.