Hyppää sisältöön

Eurooppalaisen Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän julkisesti säännelty palvelu (PRS)

Diaarinumero: OKV/1289/21/2022
Antopäivä: 8.6.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi liikenne- ja viestintäministeriölle lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta eurooppalaisen Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän julkisesti säänneltyyn palveluun (PRS) liittyvästä kansallisen lainsäädännön uudistamisesta sekä tietoyhteiskuntamaksun korottamisesta.

Oikeuskansleri totesi, että säätämisjärjestysperusteluissa olisi hyvä selkeyttää henkilötietojen suojaa koskevan sääntelyn arviointia. Säätämisjärjestystä koskevassa osiossa on lisäksi huomioitava, että hallintotehtävän antaminen yksityiselle eli Suomen Erillisverkot Oy:lle on perusteltava tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta. Edelleen lakiehdotuksen 271 f § huomioon ottaen ehdotuksessa tulee perustella elinkeinovapauden rajoitus.

Oikeuskansleri esitti huomionsa siitä, että omakustannusarvoa alemman käyttömaksun yhteydessä voi tulla esille kysymys, onko kyse valtiontuesta, jos kysymyksessä on yksityinen toimija. Tähän on kiinnitettävä huomiota viimeistään maksuasetusta säädettäessä.

Edelleen oikeuskansleri totesi, että luonnoksen perusteella ei käy täysin selkeästi ilmi, ovatko luonnokset sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 44 luvun rangaistussäännöksiksi tarkoitettu puhtaasti viittaussäännöksiksi rikoslain voimassa olevaan sääntelyyn vai onko tarkoituksena laajentaa rikoslain eräitä tunnusmerkistöjä.