Hyppää sisältöön

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto, täydentävä lainsäädäntöehdotus

Diaarinumero: OKV/1147/21/2020
Antopäivä: 4.8.2020
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi sisäministeriön rajavartio-osastolle lausuntonsa ehdotuksesta eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi.

Oikeuskanslerin mukaan esityksen jatkovalmistelussa voisi olla perusteltua vielä arvioida viranomaisten keskinäisiä toimivallan rajoja sekä julkisen vallan käytön delegoimiseen liittyviä kysymyksiä tilanteissa, joissa kansalliset viranomaiset hoitavat päätöksenteon kannalta merkityksellisiä käsittelytoimia yhteistyössä ryhmien jäsenten kanssa. Lakien voimaantulon jälkeen toimivaltarajojen ja tehtävien jaon selkeyttä tulisi myös seurata ja mahdollista tarvetta sääntelyn teräväittämiseen arvioida käytännön kokemuksen karttuessa.

Säännöskohtaisissa perusteluissa voitaisiin harkita täydennettäväksi myös rajavartiolain perusteluita siltä osin, milloin kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annettu laki voisi tulla sovellettavaksi nyt valmisteltavan olevan eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevan lainsäädännön yhteydessä.

Eduskunta oli lausuntopyynnön lähettämisen jälkeen hyväksynyt lain henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräät siihen liittyvät lait. Nämä tuli huomioida esityksen viimeistelyssä ja päivittää esitysluonnoksen jakso suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys tämän mukaisesti.

Säätämisjärjestysperusteluissa on olennaista arvioida tietoluovutusten henkilötietojen suojaa koskevien säännösten tarkkarajaisuus, täsmällisyys ja kattavuus EU:n tietosuoja-asetuksen ja henkilötietojen suojaa koskevan perustuslakivaliokunnan käytännön mukaisen riskiperusteisen lähestymistavan mukaisesti. Säätämisjärjestysperusteluissa on myös tarpeen artiklan numeroiden tasolla yksilöidä EU:n raja- ja merivartiostoasetuksen säännökset, jotka edellyttävät salassa pidettävien henkilötietojen luovuttamista ja erityisesti kansallisesti arkaluonteisiksi katsottavien tietojen luovuttamista.

Oikeuskansleri totesi vielä, että säätämisjärjestysperusteluissa olisi myös perusteltua tuoda esiin, että Euroopan raja- ja merivartiovirastolta saatavaa tukea koskevaan kansalliseen päätöksentekoon sovellettaisiin vastaavia päätöksentekomuotoja valtioneuvostossa kuin samankaltaisiin asioihin nykyisinkin ja että olennaiset päätökset tehdään valtioneuvostossa parlamentaarisella vastuukatteella.