Hyppää sisältöön

Eduskunnan vastauksen esittelemisessä tapahtunut virhe

Diaarinumero: OKV/2/50/2013
Antopäivä: 17.4.2013
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Hallituksen esitykseen eduskunnalle sisältyviä lakiehdotuksia oli eduskuntakäsittelyn aikana muutettu, lukuun ottamatta yhden lakiehdotuksen suomenkielistä tekstiä. Valtioneuvoston istuntoon ja tasavallan presidentin esittelyyn meneviä, eduskunnan vastausta koskevia esittelylistoja valmisteltaessa oli käsittelyn pohjaksi erehdyksessä otettu lait hallituksen esityksen mukaisessa muodossa, vaikka käsittelyn pohjaksi olisi tullut ottaa eduskunnan vastaukseen sisältyneet lakitekstit. Näin päätöksentekojärjestelmään ja esittelylistojen liitteiksi tulivat lakitekstit, joissa ei ollut otettu huomioon eduskunnan tekemiä muutoksia. Asian esittelijä ei ollut havainnut virhettä tarkastaessaan esittelyyn menevät asiakirjat. Tasavallan presidentti vahvisti lait esityksen mukaisesti.

Virheen paljastuttua ministeriössä oli ryhdytty toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi ja asia esiteltiin valtioneuvostolle ja tasavallan presidentille uudelleen niin, että tämä hyväksyy lakien vahvistamista koskevan päätöksen liitteiden korjaamisen eduskunnan vastauksen mukaisesti. Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen. Virheet saatiin korjattua, myös säädöskokoelmaan, ennen kuin lait tulivat voimaan.

Ratkaisussaan oikeuskansleri totesi, että asian esittelijällä on perustuslain 118 §:n mukaan vastuu siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, tässä tapauksessa siitä, että eduskunnan vastaus on esitelty oikean sisältöisenä eli siihen sisältyneet lait on esitelty vahvistettaviksi ja vahvistettu sen sisältöisinä kuin eduskunta oli ne hyväksynyt. Esittelijä oli tarkastanut eduskunnan vastauksen esittelyä varten laaditut esityslistat, jotka sinänsä ovat rakenteeltaan yksinkertaisia ja vakiintuneen käytännön mukaisia, sikäli puutteellisesti, että häneltä oli jäänyt huomaamatta, että niiden liitteiksi ei ollut otettu eduskunnan vastauksen mukaisia lakeja, mistä syystä lait oli vahvistettu virheellisessä muodossa.

Oikeuskansleri katsoi, kun ministeriön asianomaisessa yksikössä ja koko ministeriössä on tapahtuman johdosta ryhdytty toimenpiteisiin vastaavien virheiden välttämiseksi, ettei asia antanut aihetta enää muuhun kuin että hän kiinnitti vastaisen varalle asianomaisen esittelijän huomiota esittelylistojen laatimisessa ja esittelemisessä vaadittavaan huolellisuuteen ja tarkkuuteen.