Hyppää sisältöön

Digitalisaation edistämisen ohjelman työryhmän loppuraportti

Diaarinumero: OKV/2791/21/2022
Antopäivä: 5.12.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon valtiovarainministeriön Digitalisaation edistämisen ohjelman loppuraportista. Työryhmä on selvitystyössään käsitellyt erityisesti digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (digipalvelulaki) soveltamisalaan kuuluvia digitaalisia palveluja ja sähköistä asiointia.

Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan työryhmän loppuraportissa oli pääosin tunnistettu digitalisaation edistämisen kannalta keskeiset teemat. Asiakokonaisuuteen liittyvä yleis- ja erityislainsäädäntö on osittain hajanaista, epäselvää ja päällekkäistä. Myös eri säännöksissä käytettyjen keskeisten käsitteiden käytössä ja määrittelyssä on epäjohdonmukaisuuksia. Säädösten soveltamisalat ja keskinäiset suhteet saattavat jäädä epäselviksi. Toisaalta oikeuskanslerin laillisuusvalvontakäytännössä on havaittu, että ongelmien syynä ei aina ole puutteellinen tai epäselvä lainsäädäntö vaan enemmänkin se, että viranomaiset eivät osaa tai halua noudattaa olemassa olevaa lainsäädäntöä.

Työryhmä oli keskittynyt oikeudellisiin kysymyksiin, joissa on suoraan kyse laissa tai sen tulkinnassa olevista digitalisaation esteistä. Oikeuskansleri piti perusteltuna myös digitalisaation välillisten esteiden ja hyötyjen sekä haittojen tarkastelua. Tämä koskee esimerkiksi julkisia palveluita ja sitä, missä määrin lainsäädäntö luo kannusteita ja esteitä ottamaan käyttöön esimerkiksi asiakaspalvelua parantavia tai tuottavuutta kehittäviä digitaalisia ratkaisuja.

Oikeuskansleri piti myös erittäin aiheellisena muistuttaa yhteiskunnan peruslainsäädännön ylläpitämisen tärkeydestä lainvalmistelussa. Digitalisaatiomyönteisen lainsäädännön kannalta olennaista on, että varsinkin oikeusministeriön valmisteluvastuulle kuuluva yhteiskunnan peruslainsäädäntö on ajantasaista. Toimialakohtaisessa lainsäädännössä puolestaan on perusteltua nojautua mahdollisimman laajasti tuohon yleislainsäädäntöön ja yleensä välttää poikkeuksia siitä.

Oikeuskansleri yhtyi työryhmän näkemyksiin eri toimijoiden käytännön kokemusten huomioon ottamisesta uuden lainsäädännön valmistelussa, lain soveltajien tukemisesta uuden lainsäädännön toimeenpanossa sekä lain soveltajien tukemisesta digipalvelulain ja tietosuojalainsäädännön soveltamisessa.

Oikeuskansleri totesi laillisuusvalvonnassa painotetun hallintolain palveluperiaatteen mukaisesti hallinnon asiakkaan ja viranomaisten tarjoamien palvelujen käyttäjän näkökulmaa, kuten käyttäjälle annettavan informaation merkitystä sekä tietojärjestelmien ja niihin perustuvan palveluprosessin käyttäjälähtöisyyttä. Oikeuskanslerin laillisuusvalvontaratkaisuissa on tuotu esille yleisemminkin ihmiskeskeisen ja
asiakaslähtöisen, modernia palveluperiaatetta toteuttavan digitaalisen hallinnon toteuttamisessa keskeisiä lähtökohtia. Lausunnossa tuotiin esille useita tähän liittyviä ratkaisuja ja laillisuusvalvontahavaintoja.