Hyppää sisältöön

Asian käsittelyn viivästyminen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnassa

Diaarinumero: OKV/1211/10/2022
Antopäivä: 31.8.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan sekä lautakunnan esittelijän huomiota perustuslaissa jokaiselle turvattuun oikeuteen saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä.

Kantelijan työmarkkinatukea koskeva valitus oli tullut vireille muutoksenhakulautakunnassa syyskuussa 2019, päätös oli annettu marraskuussa 2020. Asian kokonaiskäsittelyaika muutoksenhakulautakunnassa oli ollut 450 päivää. Kokonaiskäsittelyaika oli poikennut huomattavasti kyseisen asiaryhmän keskimääräisestä käsittelyajasta muutoksenhakulautakunnassa. Asian käsittely lautakunnassa oli viivästynyt useissa eri vaiheissa: vireilletulosta asian siirtoon notaarin valmisteltavaksi; asian valmisteluvaiheen päätyttyä asian siirrossa esittelijälle, sekä esittelijän käsittelyssä.

Lautakunnan esittelijä oli antamassaan selvityksessä tuonut esille, että vaikka asia oli keskimääräistä laajempi ja vaati tavanomaista enemmän perehtymistä, ei käsittelyn viipymiselle ollut mitään muuta erityistä syytä kuin esittelijän oma työtilanne ja huolimattomuus. Muutoksenhakulautakunta oli omassa selvityksessään tuonut esille muun muassa asioiden käsittelyruuhkat kyseisinä vuosina. Sekä muutoksenhakulautakunta että lautakunnan esittelijä olivat myöntäneet, että asian käsittely oli pitkittynyt.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan kantelijan asian käsittely muutoksenhakulautakunnassa oli aiheettomasti viivästynyt, eikä poikkeukselliselle käsittelyajalle ollut esitetty hyväksyttäviä syitä. Asian käsittelyyn kulunutta aikaa ei voitu pitää kantelijan kannalta kohtuullisena.