Hyppää sisältöön

Asian käsittelyn viipyminen aluehallintovirastossa

Diaarinumero: OKV/763/10/2021
Antopäivä: 26.10.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Etelä-Suomen aluehallintoviraston huomiota hallintoasioiden viivytyksetöntä käsittelyä koskevien säännösten noudattamiseen.

Kantelijan kanteluasian käsittely oli kestänyt aluehallintovirastossa yli kaksi vuotta. Viraston kantelijan asiassa saaman selvityksen jälkeen asia oli odottanut pitkään esittelyvuoroaan ja vasta yli vuoden odottamisen jälkeen oli pyydetty lisäselvitys. Apulaisoikeuskanslerin mukaan lisäselvityksen pyytäminen oli viivästynyt ja siten vaikuttanut muutoinkin kanteluasian kohtuuttoman pitkäksi muodostuneeseen käsittelyaikaan.

Viraston apulaisoikeuskanslerille antaman selvityksen mukaan keskeinen tekijä kantelijan asioiden käsittelyn viivästymiseen oli sosiaalihuollon kanteluasioiden käsittelyn ruuhkautuminen virastossa. Lähtökohtaisesti asioiden yleinen ruuhkautuminen ei kuitenkaan ollut hyväksyttävä peruste käsittelyn viipymiselle, vaan viranomaisen tulee käytössään olevilla keinoilla - esimerkiksi työnjohto ja työn organisoiminen - vaikuttaa siihen, että asiat tulevat käsitellyksi lain mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä. Aluehallintovirasto on selvityksen mukaan ryhtynyt toimiin ruuhkan purkamiseksi. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston sosiaalihuollon kanteluiden käsittelyajat ovat apulaisoikeuskanslerin seurannassa myös omasta aloitteesta.