Hyppää sisältöön

Asian käsittelyn ja tiedusteluun vastaamisen viipyminen tietosuojavaltuutetun toimistossa

Diaarinumero: OKV/934/10/2020
Antopäivä: 21.7.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu oikeusministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti tietosuojavaltuutetun toimiston huomiota tiedusteluihin viivytyksettömään vastaamiseen ja asian viivytyksettömään käsittelyyn.

Kantelija arvosteli tietosuojavaltuutetun toimistoa asiansa käsittelyn kohtuuttomasta viipymisestä ja siitä, ettei hänen kaikkiin tiedusteluihin ollut vastattu. Kantelija oli tehnyt kantelun syyskuussa 2018 tietosuojavaltuutetun toimistolle. Toimiston antaman selvityksen mukaan kantelijan asiaa ei ollut vielä ratkaistu johtuen asian esittelijän työmäärästä ja kantelijan asiaan läheisesti liittyvien muiden asioiden käsittelystä. 

Apulaisoikeuskanslerin mukaan laillisuusvalvontakäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että viranomaisen tulee huolehtia tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta myös niissä tilanteissa, kun resurssit ovat niukat tai organisaatiossa tapahtuu muutoksia tai henkilöstövaihdoksia. Kantelijan asian käsittely kesti tietosuojavaltuutetun toimistossa lähes vuoden ja 10 kuukautta. Kantelijan asian käsittelyaika oli tietosuojavaltuutetun toimistossa käsittelyaikaa selittävistä olosuhteista huolimatta kohtuuttoman pitkä. 

Kantelija sai vastauksen 18.3.2020 lähettämäänsä sähköpostitiedusteluun noin neljän kuukauden kuluttua viestistään ja vasta tehtyään asiasta kantelun oikeuskanslerille. Vastaaminen viipyi kohtuuttomasti.