Hyppää sisältöön

Asian käsittely viivästyi potilasvahinkolautakunnassa

Diaarinumero: OKV/1633/1/2019
Antopäivä: 10.3.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu viranomainen tai julkista tehtävää hoitava
Toimenpide: käsitys

Potilasvahinkolautakunta ei käsitellyt kantelijan asiaa hallintolain edellyttämällä tavalla ilman aiheetonta viivytystä. Apulaisoikeuskansleri totesi yhtyvänsä Finanssivalvonnan päätöksessään esittämiin arvioihin ja johtopäätöksiin. Kantelija oli kannellut samasta asiasta myös Finanssivalvontaan. Potilasvahinkolautakunnalta oli kestänyt yli 22 kuukautta käsitellä kantelijan asia. Kantelija oli pyytänyt lautakunnalta ratkaisusuositusta omasta potilasvakuutusasiastaan. Lautakunnan oman ilmoituksen mukaan asioiden keskimääräinen käsittelyaika on vuonna 2019 ollut 10 kuukautta.

Finanssivalvonnan mukaan kantelijan asian käsittely oli kestänyt lautakunnassa noin kaksi kertaa pidempään kuin lautakunnan keskimääräinen käsittelyaika on ollut.  Finanssivalvonnan arvion mukaan asia oli laajuudeltaan ja laadultaan keskimääräistä vaikeampi. Tapaus oli myös vaatinut lisäselvityksiä. Tästä huolimatta kokonaiskäsittelyaikaa voitiin pitää erityisen moitittavana. Lisäksi asian käsittely ei näyttänyt edenneen potilasvahinkolautakunnassa lainkaan 11 kuukauden aikana kantelijan antaman vastineen jälkeen.

Apulaisoikeuskanslerille antamassaan selvityksessä potilasvahinkolautakunta viittasi Finanssivalvonnan samassa asiassa antamaan ratkaisuun sekä Finanssivalvonnalle antamaansa selvitykseen. Potilasvahinkolautakunta oli itsekin todennut selvityksessään, että asiaa olisi ollut perusteltua viedä eteenpäin selvästi nopeammalla aikataululla.

Potilasvahinkolautakunnan selvityksen mukaan se oli ryhtynyt jo toimenpiteisiin tapahtuneen seurauksena. Käsittelyaikoja seurataan esittelijäkohtaisesti ja asioiden eteenpäin viemistä kiirehditään tarvittaessa. Myös kantelijan asiaa käsitelleen esittelijän osalta oli tehty toimenpiteitä.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan lautakunta on kiinnittänyt asianmukaisesti huomiota toimintaansa vastaavien viivästysten ehkäisemiseksi. Näin ollen asia ei antanut aihetta enempiin laillisuusvalvonnallisiin toimenpiteisiin.