Hyppää sisältöön

Asiakirjapyynnön käsittely hallinto-oikeudessa

Diaarinumero: OKV/184/10/2020
Antopäivä: 11.3.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu oikeusministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli valittanut hallinto-oikeuteen kaupungin antamista päätöksistä. Hallinto-oikeus oli lähettänyt kaupungin antamien lausuntojen johdosta kantelijalle vastaselityspyynnöt, joiden liitteinä oli ollut lausuntoja ja selvityksiä. Kantelun mukaan näissä lausunnoissa ja selvityksissä ei aina ollut ollut liiteluetteloita, eikä kantelijalla ollut varmuutta siitä, oliko kaupunki toimittanut hallinto-oikeudelle myös asiakirjoja, joista kantelijalla ei ollut tietoa.

Kantelija oli lähettänyt hallinto-oikeuteen kaksi tietopyyntöä, joissa hän oli pyytänyt lähettämään ne asiakirjat, joita hänelle ei ollut lähetetty vastaselityspyyntöjen liitteinä. Hän oli saanut tietopyyntöihin vastaukset, joiden mukaan hänellä oli mahdollisuus tulla tutustumaan kaikkeen aineistoon hallinto-oikeuden tiloihin. Hänelle ei ollut lähetetty asiakirjoja, eikä hänellä ollut tietoa siitä, oliko olemassa asiakirjoja, joista hän ei ollut tietoinen. Selvityksessään hallinto-oikeus toisaalta totesi olleen kyse tilanteesta, jossa kantelija oli pyytänyt itselleen asiakirjoja, joita hallinto-oikeudessa ei ollut, mutta toisaalta ilmoitti asiakirjoihin sisältyneen lausunnon liitteitä, joita kantelijalle ei ollut toimitettu vastaselityspyynnön mukana, mutta joihin hänelle oli varattu tilaisuus tulla hallinto-oikeuteen tutustumaan.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että viranomaisella on harkintavaltaa sen arvioimisessa, milloin asiakirjojen antaminen pyydetyllä tavalla aiheuttaa julkisuuslaissa tarkoitettua kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle. Hallinto-oikeus ei selvityksessään kuitenkaan esittänyt julkisuuslaissa tarkoitettuja hyväksyttäviä syitä sille, miksi pyydettyjä asiakirjoja ei olisi voitu antaa kantelijalle kantelijan pyytämällä tavalla. Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi hallinto-oikeuden tietoon näkemyksensä siitä, että julkisuuslain perusoikeusmyönteistä ja lain tarkoitusta korostavaa tulkintaa olisi vastannut se, että hallinto-oikeus olisi toimittanut kantelijalle hänen pyytämänsä asiakirjat postitse tai sähköpostitse, tai mikäli kantelijan pyytämiä asiakirjoja ei ollut hallinto-oikeudessa, ilmoittanut sen selkeästi kantelijalle.