Hyppää sisältöön

Arviomuistio pienriitamenettelystä

Diaarinumero: OKV/124/21/2023
Antopäivä: 23.3.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon pienriitamenettelyä koskevasta arviomuistiosta.

Oikeuskanslerin mukaan arviomuistiossa oli lähtökohtaisesti hyvin tunnistettu pienriitamenettelyn mahdollinen tarve oikeusvaltion toimivuuden ja oikeussuojan saatavuuden kannalta sekä asiaan vaikuttavat perus- ja ihmisoikeusnäkökohdat. Lisäksi oli tunnistettu oikeusjärjestyksen ja sen rungon muodostavan lainsäädännön johdonmukaisuuden ja selkeyden sekä ymmärrettävyyden vaatimukset samoin kuin oikeussuojan saatavuuteen liittyviä käytännön seikkoja. 

Oikeuskansleri toi esille perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta, että hän oli aiemminkin kiinnittänyt huomiota siihen, että laajojen riita-asioiden oikeudenkäyntien kesto samoin kuin riita-asioiden oikeudenkäyntien kuluriski ovat oikeuden saatavuuteen ja siten myös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumiseen liittyvä ongelma. Oikeuskansleri piti tärkeänä, että pienehköille riita-asioille soveltuvan kevennetyn oikeudenkäyntimenettelyn käyttöönoton mahdollisuuksien selvittämistä jatketaan. Hän myös painotti, että pienriitamenettelyn kehittämisen rinnalla täytyisi tarkastella myös riita-asian oikeudenkäyntiä ja sovittelua yleensä ja muiltakin osin. 

Oikeuskansleri toi esille muutamia seikkoja, joihin jatkovalmistelussa on syytä kiinnittää huomiota ja jotka ovat edellytyksiä sille, että pienriitamenettely täyttäisi tarkoituksensa oikeussuojajärjestelmässä. Näitä olivat muun muassa oikeusjärjestyksen johdonmukaisuuteen, tuomioistuinten resursointiin, asian sähköiseen vireillepanoon ja tietoteknisiin edellytyksiin, tuomarin rooliin prosessinjohdossa sekä oikeudenkäynnin kustannuksiin liittyvät seikat.