Hyppää sisältöön

Arpajaishallinnon menettely rahankeräyslupaa koskevassa asiassa

Diaarinumero: OKV/322/10/2020
Antopäivä: 8.4.2021
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri kiinnitti Poliisihallituksen huomiota asioiden viivytyksettömään käsittelyyn ja asianmukaiseen selvittämiseen sekä päätöksen antamiseen hallintolain edellyttämällä tavalla.

Kantelijan lausuntopyynnön käsittely oli kestänyt Poliisihallituksessa noin seitsemän kuukautta. Poliisihallitus oli selvityksessään todennut, että uudehkon ilmiön yhteiskunnallinen laajuus ja moninaisuus edellyttivät asiaan syvempää perehtymistä. Poliisihallitus ei ollut kuitenkaan selvityksessään esittänyt, eikä asiassa ole muutenkaan käynyt ilmi, että siinä olisi tehty tavanomaista enemmän selvitystyötä. Oikeuskanslerin käsityksen mukaan asia oli ollut monimutkainen ja oikeudellisesti epäselvä. Vaikuttaisi siltä, että asian käsittely oli viivästynyt sen vuoksi, ettei Poliisihallitus ollut ymmärtänyt kantelijan marraskuussa 2018 lähettämää sähköpostia lausuntopyynnöksi.

Kantelijan rahankeräyslupahakemusta ei ole vielä ratkaistu. Kantelija oli odottanut kohtuuttoman kauan rahankeräyslupahakemuksensa käsittelyä. Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan Poliisihallituksen olisi tullut tehdä kantelijan rahankeräyslupahakemuksen johdosta muutoksenhakukelpoinen päätös. Päätös olisi tullut tehdä kohtuullisessa ajassa. Hakemuksen käsittely oli tällä hetkellä kestänyt vuoden ja neljä kuukautta. Poliisihallitus oli laiminlyönyt hallintolain mukaisen päätöksentekovelvollisuuden asiassa. Kantelijalla ei ollut ollut mahdollisuutta saattaa rahankeräyslupaa koskevaa asiaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Oikeus saada perusteltu päätös ja hakea päätökseen muutosta ovat hyvän hallinnon keskeisiä oikeusturvatakeita. Viranomainen ei voi siirtää sille kuuluvaa selvitys- ja päätöksentekovelvollisuutta esimerkiksi sen johdosta, että asia on hankala tai vaikeasti ratkaistava. Mikäli viranomainen katsoo, että luvan hakemisen edellytykset eivät täyty, hakemus on hylättävä tai jätettävä tutkimatta.

Hallintolain 31 § asettaa sekä viranomaiselle että asianosaiselle velvollisuuksia. Poliisihallituksella on tapauskohtaista harkintavaltaa arvioidessaan, minkälaisia asiantuntijaselvityksiä se katsoo tarpeelliseksi oman lausuntonsa perusteeksi hankkia. Oikeuskansleri ei voi puuttua tähän viranomaisen harkintavaltaan, ellei sitä ole ylitetty tai käytetty muutoin väärin. Viranomaiselle kuuluvan harkintavallan rajoja on arvioitava muun muassa hallintolain 6 §:n suhteellisuus- ja yhdenvertaisuusperiaatteiden perusteella. Suhteellisuusperiaate edellyttää sitä, että selvityksen laajuus on oikeassa suhteessa selvitettävän asian laatuun ja yhdenvertaisuusperiaate sitä, että samanlaisia asioita selvitetään yhtä tehokkaasti ja kattavasti. Sisäministeriön käsityksen mukaan asia oli ollut jossakin määrin juridisesti haastava ja tämä olisi puoltanut joidenkin kantelijan nimeämien asiantuntijoiden kuulemista. Oikeuskansleri yhtyi sisäministeriön näkemykseen siitä, että asiassa olisi ollut perusteltua kuulla asiantuntijoita. Vaihtoehtoisesti Poliisihallitus olisi voinut pyytää kantelijaa toimittamaan asiantuntijaselvitystä.