Hyppää sisältöön

Aluesyyttäjän ja käräjätuomarin menettely syyteoikeuden vanhentumista koskeneessa asiassa

Diaarinumero: OKV/2593/30/2021
Antopäivä: 5.10.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi vanhentuneesta rikoksesta rangaistusta vaatineelle Länsi-Suomen syyttäjäalueen aluesyyttäjälle ja vastaajan syyttäjän vaatimuksen mukaisesti rangaistukseen tuominneelle Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarille huomautukset. Asia tuli ilmi oikeuskanslerinvirastossa tehdyssä rangaistustuomioiden tarkastamisessa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että rangaistuksen tuomitseminen teosta, josta lain mukaan ei enää voi seurata rangaistusta, on omiaan heikentämään luottamusta lainkäytön asianmukaisuuteen ja vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Asiassa syyteoikeus oli vanhentunut ennen syytteen nostamista, eikä laissa säädettyjä edellytyksiä syytteen nostamiselle siten ollut. Syyteoikeudesta ja syyttämisen edellytyksistä varmistuminen on ensi sijassa syyttäjän velvollisuus.

Tapauksessa virheestä ei kuitenkaan ollut aiheutunut vastaajalle haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia tai muutakaan vahinkoa. Virhe oli koskenut useamman vastaajan rikoskokonaisuuden yksittäistä syytekohtaa. Vanhentuneesta rikoksesta tuomittua vastaajaa oli syytetty myös toisesta rikoksesta, jonka syyteoikeus ei ollut vanhentunut. Virhe oli korjaantunut käräjätuomarin haettua korkeimmalta oikeudelta tuomion purkua.