Hyppää sisältöön

Aluehallintoviraston olisi tullut perustella kanteluratkaisunsa tarkemmin

Diaarinumero: OKV/1734/1/2015
Antopäivä: 12.12.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi aluehallintoviraston tietoon näkemyksensä, jonka mukaan viraston antaman ratkaisun niukat perustelut eivät täysin täyttäneet hallintolain vaatimuksia.

Kantelija oli kannellut aluehallintovirastoon siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ei ollut vastannut hänen esittämäänsä tiedusteluun. Aluehallintoviraston ratkaisussa todettiin, ettei virasto pitänyt tarkoituksenmukaisena selvittää, missä ajassa kantelijan yksittäisiin yhteydenottoihin oli vastattu. Ratkaisussa todettiin myös, että aluehallintovirasto oli jo aiemmissa päätöksissään antanut kuntayhtymälle yleistä ohjausta yhteydenottoihin vastaamisesta. Kantelija oli edeltävien vuosien aikana tehnyt noin sata kantelua, joihin kaikkiin oli vastattu.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan kantelumenettelyn tarkoituksena on, että viranomaisen menettelyn virheellisyyttä epäilevä voi saattaa asian valvovan viranomaisen tutkittavaksi. Kanteluratkaisusta kantelija saa valvovan viranomaisen arvion menettelyn lainmukaisuudesta. Ratkaisun perustelut vaikuttavat siihen, miten luotettavaksi kantelija kokee sekä valvovan että valvottavan viranomaisen toiminnan. 

Kanteluratkaisun niukkoja perusteluja voi perustella hallintolain mukaisella mahdollisuudella harkintaan asian käsittelyssä. Hallintolakia koskevassa hallituksen esityksessä on kuitenkin todettu, että kanteluratkaisussa tulee todeta ratkaisun perusteet silloinkin, kun kantelu ei aiheuta toimenpiteitä.

Vaikka aluehallintoviraston antaman ratkaisun perusteluissa on viitattu samasta asiasta aiemmin annettuihin ratkaisuihin, niukat perustelut ovat olleet omiaan aiheuttamaan kantelijassa epätietoisuutta. Tarkempi perusteleminen olisi apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan voinut tapahtua toteamalla kuntayhtymälle tiedoksi lähetetyssä ratkaisussa nimenomaisesti, että viranomaisille lähetettyihin asiallisiin tiedusteluihin on vastattava ilman aiheetonta viivytystä. Ratkaisussa olisi myös voinut selostaa yksityiskohtaisemmin kuntayhtymälle aiemmissa päätöksissä annettua yleistä ohjausta yhteydenottoihin vastaamisesta.