Hyppää sisältöön

Aluehallintoviraston menettely tietopyynnön käsittelemisessä

Diaarinumero: OKV/975/10/2022
Antopäivä: 19.10.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston huomiota julkisuuslain säännösten noudattamiseen ja asioiden viivytyksettömään käsittelyyn.

Kantelija oli tehnyt asiakirjapyynnön Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto oli toimittanut osan tiedoista yli 2,5 kuukautta pyynnön esittämisen jälkeen ja samalla pyytänyt kantelijalta muiden tietojen täydennystä. Julkisuuslain mukaan tietopyyntö olisi tullut ratkaista viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön saapumisesta viranomaiseen.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan viranomaisen on kehotettava lähettäjää täydentämään asiakirjaa määräajassa, jos viranomaiselle toimitettu asiakirja on puutteellinen. Asian kokonaiskäsittelyaikaan viranomaisessa ei lasketa aikaa, jolloin asia odottaa täydennystä vireillepanijalta. Tässä tapauksessa kuitenkin täydennyspyynnön lähettäminen oli viivästynyt. Aluehallintoviraston olisi pitänyt lähettää täydennyspyyntö viipymättä, mutta kuitenkin viimeistään asian käsittelyyn säädetyssä määräajassa.