Hyppää sisältöön

Aikataulusyyt eivät saa vaarantaa kielellisiä oikeuksia lainvalmistelussa

Diaarinumero: OKV/178/1/2017
Antopäivä: 28.9.2017
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri kiinnitti valtiovarainministeriön huomiota velvollisuuteen noudattaa kielilakia ja hyvän lainvalmistelun vaatimuksia. Hän totesi, että perustuslaissa turvatut kielelliset perusoikeudet eivät saa vaarantua poliittisesti asetettujen aikataulutavoitteiden vuoksi.

Valtiovarainministeriö oli 16.12.2016 lähettänyt veneveroa koskevan lakiehdotuksen kuukauden kestäneelle lausuntokierrokselle pelkästään suomenkielisenä. Hallituksen esityksen säädösteksti ja pääasiallinen sisältö -jakso julkaistiin ruotsiksi ja lausuntopyyntö lähetettiin ruotsinkielisille lausunnonantajille 9.1.2017. Ruotsinkielinen käännös koko hallituksen esityksestä julkaistiin verkkosivuilla ja toimitettiin lausunnonantajille 19.1.2017. Ruotsinkielisiä lausunnonantajia oli informoitu asiasta ennen suomenkielisen lausuntokierroksen alkua. Venevero oli tarkoitus ottaa käyttöön 1.5.2017, mutta keväällä 2017 veron valmistelusta luovuttiin.

Oikeuskansleri katsoi, että lainvalmistelun kielikysymyksiin liittyvät säädökset ja ohjeet eivät anna yksiselitteisiä vastauksia siihen, milloin hallituksen esitykset tulee kääntää ruotsiksi kokonaisuudessaan ja onko säädösehdotukset julkaistava ja lausuntokierrokset pidettävä välttämättä ehdottoman yhtäaikaisesti molemmilla kansalliskielillä. Säädösvalmisteluun kuuluvaa kuulemista koskevat ohjeet kuitenkin tähtäävät siihen, että eri tahoja kuultaisiin aidosti ja että kuulemisella olisi tosiasiallinen merkitys valmistelussa. Eri sidosryhmien ja laajemmin yleisön mahdollisuudet osallistua lainvalmisteluun pyritään turvaamaan myös muun muassa kielilain ja Ahvenanmaan itsehallintolain säännöksillä.

Oikeuskansleri totesi, että valtiovarainministeriö ei ollut menetellyt kielilain tai hyvän lainvalmistelun vaatimusten mukaisesti siltä osin kuin kysymys oli ruotsinkielisen väestön mahdollisuuksista perehtyä säädösehdotukseen. Kielilain vähimmäisvaatimukset olisi parhaiten täyttänyt menettely, jossa säädösehdotuksen teksti ja riittävä tiivistelmä olisi julkaistu yhtäaikaisesti suomenkielisen hallituksen esityksen kanssa 16.12.2016. Valtiovarainministeriön selvityksestä ilmenevä jatkovalmistelun ja veron käyttöönoton kireä aikataulu on omiaan luomaan vaikutelman siitä, että ruotsinkieliseen aineistoon perehtyneiden lausunnonantajien mahdolliset lausunnot eivät olisi voineet tosiasiassa tulla huomioon otetuiksi. Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle oli annettu lausunnon antamiselle lisäaikaa 27.1.2017 saakka, mutta tämä ei ratkaissut kysymystä siitä, miten ruotsinkieliset tahot ja kansalaiset muualla maassa saavat mahdollisuuden esittää näkemyksensä.

Lainvalmistelun kielikysymyksiin liittyvien säädösten ja ohjeiden tulkinnanvaraisuuden vuoksi oikeuskansleri lähetti päätöksensä myös oikeusministeriöön tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.