Döma ut straff eller väcka åtal för brott som preskriberats

Man får inte döma ut ett straff eller väcka åtal för ett brott om åtalsrätten preskriberats. Domstolen kan med andra ord inte utreda ett sådant brott.

Åtalsrätten preskriberas om åtal inte väcks inom den tidsram som fastställs i strafflagen. Preskriptionstiden räknas från den dag då brottet begicks och dess längd beror på brottets straffskala. 

Preskriptionstiden avbryts när den som ska åtalas lagligen har delgivits en stämning eller när straffanspråk mot personen i fråga har framställts vid en rättegång i personens närvaro.

För vissa brott har det fastställts särskilda preskriptionstider. Det gäller bland annat tjänstebrott, vissa miljöbrott och sexualbrott mot personer under 18 år. Åtalsrätten preskriberas inte om det strängaste möjliga straffet är fängelse på livstid.

Att kräva eller döma ut straff för ett preskriberat brott undergräver förtroendet för rättskipningsverksamhetens behörighet och äventyrar den svarandes rättssäkerhet.