Hoppa till innehåll

Tillgodoseendet av grundläggande fri- och rättigheter vid könsanpassad assistans bör säkerställas genom konkretare styrning

Utgivningsdatum 28.3.2019 10.27
Pressmeddelande

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen konstaterar att man bör säkerställa att förpliktelserna enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, exempelvis självbestämmanderätten, tillgodoses också i praktiken i situationer med könsanpassad assistans.

Enligt biträdande justitiekanslern är styrningen av hur assistansen ska skötas otillräcklig, eftersom den inte tillräckligt konkret tryggar rätten för personer med funktionsnedsättning att påverka vem som ska assistera dem. Han understryker att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning tillgodoses eller tillgodoses inte uttryckligen i de praktiska situationer med assistans där de nämnda bestämmelserna borde iakttas.

Biträdande justitiekanslern undersökte tillgodoseendet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i synnerhet när det gäller skötseln av intimhygien i serviceboenden. När en person med funktionsnedsättning får hjälp exempelvis med påklädning och tvättning ingriper man i den assisterades privatliv, integritet och självbestämmanderätt och eftersom det är fråga om känsliga situationer borde dessa grundläggande fri- och rättigheter tillgodoses så fullt ut som möjligt. Dessa rättigheter betonas på allmän nivå i bestämmelserna och anvisningarna. Biträdande justitiekanslern fäster dock uppmärksamhet vid att det inte finns några uttryckliga bestämmelser som gäller skötseln av intimhygien och enligt den erhållna utredningen inte heller några anvisningar där rättigheterna för personer med funktionshinder i dessa situationer skulle tryggas.

Biträdande justitiekanslern förutsätter åtgärder från social- och hälsovårdsministeriet för att rätta till situationen. Han önskar att ministeriet också utreder hur personer med funktionshinder upplever att deras rättigheter tillgodoses i situationer med könsanpassad assistans.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förpliktar till att göra personer med funktionsnedsättning och de organisationer som företräder dem delaktiga i det beslutfattande som gäller dem. I samband med utredningsarbetet framgick att Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) inte hade hört personer med funktionsnedsättning eller organisationer som företräder dem när verket 2017 gjorde en utredning om tillgodoseendet av självbestämmanderätten i boendetjänster och institutionsvård i fråga om personer med utvecklingsstörning. Biträdande justitiekanslern påpekar att den insamlade informationen om tillgodoseendet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning används som stöd vid övervakning och beslutsfattande samt vid beredning av lagstiftning och anvisningar. Informationen har därmed faktisk inverkan på tillgodoseendet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och på genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Biträdande justitiekanslern fäste verkets uppmärksamhet på iakttagandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ytterligare information

Referendarieråd Marjo Mustonen, tel. 0295 162 531, fö[email protected]

Gammalt innehåll