Hoppa till innehåll

Justitiekanslern: utrikesministerns deltagande i ett abortkritiskt evenemang var problematiskt

Utgivningsdatum 18.9.2018 12.30
Pressmeddelande

Justitiekansler Tuomas Pöysti ser det som problematiskt att utrikesminister Timo Soini deltog i ett abortkritiskt evenemang under sin tjänsteresa till Kanada i maj 2018.

När utrikesministern reser utomlands som representant för den finska staten skulle det enligt justitiekanslern vara motiverat att han iakttar särskild försiktighet och genomtänkt återhållsamhet i sina ställningstaganden. Eftertanke och återhållsamhet är av nöden så att det inte uppstår missförstånd eller misstankar om vilka som är den finska statens och vilka hans egna ståndpunkter. Man bör klart kunna tyda ut om ställningstagandena uttryckts som representant för staten eller som riksdagsledamot eller privatperson. Soini agerade emellertid inte lagstridigt i ärendet.

Religionsfrihet och yttrandefrihet tillhör naturligtvis även utrikesministern. När Soini deltog i ljusvigilian var det enligt justitiekanslern fråga om religionsutövning men samtidigt också om ett abortkritiskt ställningstagande. En stat och den person som representerar staten förutsätts i regel ha en opartisk och neutral inställning till olika övertygelser. Soini har under sin tjänsteresa representerat sitt hemland i vars lagstiftning abort är tillåten och landet arbetar i sin utrikes- och säkerhetspolitik för att främja kvinnors och flickors rättigheter och bland annat deras sexuella och reproduktiva hälsa.

I Europeiska människorättsdomstolens rättspraxis har det ansetts berättigat och motiverat att på basis av tjänsteställning begränsa en persons möjlighet att ge uttryck åt sin tro i vissa situationer som anknyter till skötseln av ämbetsåtgärderna. Vid bedömningen av Soinis förfarande måste dryftas hur religionsfriheten och yttrandefriheten ska relateras till de krav som ställs på uppgiften som utrikesminister. Utrikesministern är enligt grundlagen behörig att uttrycka Finlands utrikespolitiska ställningstaganden till andra stater. Detta medför begränsningar för utrikesministerns handlingsmöjligheter när ministern reser utomlands som representant för den finska staten. Till denna behörighet och därav tillkommande skyldigheter hör att man ser till att ställningstaganden och åtgärder som statens representant inte förväxlas med ställningstaganden och agerande som privatperson eller riksdagsledamot.

Ur denna synvinkel är det enligt justitiekanslern i princip problematiskt att en statsrådsmedlem och speciellt utrikesministern, som är behörig att uttrycka Finlands utrikespolitiska ställningstaganden, tar ställning mot rätten till abort under sin tjänsteresa även om detta sker på fritiden. Förfarandet har enligt justitiekanslern varit ägnat att öka möjligheten till felaktig tolkning och risken för att man i landet till vilket tjänsteresan gjordes skulle få intrycket att fråga varit om Finlands officiella ståndpunkt eller linje.

Justitiekanslern kan bedöma en ministers förfarande med avseende på laglighetskontrollen närmast i det fall att förfarandet gäller ministerns ämbetsåtgärder eller om förfarandet har ett rättsligt relevant samband med dem. Soinis deltagande i ljusvigilian och det därmed anknutna abortkritiska ställningstagandet ägde rum under hans tjänsteresa som utrikesminister. Deltagandet offentliggjordes även i den sociala median som utrikesminister Soinis deltagande i ett abortkritiskt evenemang. Av denna orsak kan förfarandet anses ha en koppling till ministerns ämbetsåtgärder eller ställning.

Däremot hör den politiska bedömningen av huruvida Soinis förfarande varit förenligt med Finlands utrikes- eller inrikespolitiska linje inte till laglighetsövervakarens uppgifter utan till området för den politiska ministeransvarigheten.

Ytterligare information

Referendarieråd Johanna Koivisto, tel. 0295 162553, [email protected]

Gammalt innehåll