Hoppa till innehåll

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen: Om rättsövervakningens åtgärder i samband med Covid-19-epidemin

Utgivningsdatum 31.3.2020 9.30

Under undantagsförhållanden sätts rättsstaten på prov på nya sätt.

Laglighetskontrollen bör vara aktiv men också anpassa sin verksamhet till de nya omständigheterna. Typiskt för laglighetskontrollen av förvaltningen och domstolarna, det vill säga rättsövervakningen, är att den sker i efterhand och ofta tar tid eftersom utredningar ska inhämtas, myndigheter höras och avgöranden utarbetas. I praktiken handlar det om månader.

Men undantagsförhållandena kräver mer av laglighetskontrollen. Dels bör man sträva efter att snabbt och framsynt trygga tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna, de mänskliga rättigheterna och lagligheten i allmänhet, dels bör man samtidigt ta hänsyn till den exceptionella belastningen på förvaltningen. Även i laglighetskontrollen bör det alltså finnas rum för flexibilitet under undantagsförhållanden.

Covid-19-epidemin påverkar förvaltningen direkt när det gäller att stoppa spridningen av själva epidemin och samtidigt indirekt till exempel i form av utdragna handläggningstider på grund av belastningen på förvaltningen.

Denna svåra balansgång sker nu enligt följande: frågor där centrala grundläggande och mänskliga rättigheter står på spel prioriteras. Målet är att utreda dem snabbt i synnerhet genom att inhämta uppgifter från myndigheterna, men också genom att begära utredningar för att fästa myndighetens uppmärksamhet vid situationer som håller på att uppstå. Informationen som förmedlas genom dessa kontakter kan i sig hjälpa myndigheterna att ta itu med problem som uppstått och se till att läget inte förvärras. 

Den moderna laglighetskontrollen fungerar som stöd för en förvaltning som eftersträvar laglighet. Att begära utredningar är också ett sätt att få information om läget i förvaltningen, förmedla den till beslutsfattarna och underlätta förvaltningens arbete i en svår situation. Behoven kan gälla resursfördelning, anvisningar, information och så vidare. Under dessa exceptionella omständigheter är det särskilt värdefullt att kunna utnyttja både övervakningen av statsrådet och övervakningen av förvaltningen, som båda sker vid Justitiekanslersämbetet. Båda formerna av laglighetskontroll är självständiga och oberoende av varandra, men informationsgången mellan dem är smidig och snabb. Den aktuella informationen om statsrådets beslutsfattande kan utnyttjas för att rikta övervakningen av förvaltningen, och den lägesbild av förvaltningen som klagomål, utredningar och andra informationskällor ger kan i sin tur utnyttjas i övervakningen av statsrådets beslutsfattande.

Många inom förvaltningen arbetar nu under hård press och fel kan inte helt undvikas. Laglighetskontrollen strävar nu efter att säkerställa att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses och efter att samla information för efterhandsbedömning. Även där är inställningen att man lär sig av sina misstag. Givetvis måste man också ingripa i tydliga övertramp. Tyvärr kan vi inte vara säkra på att allvarliga undantagssituationer inte ibland kan uppstå även i framtiden.

Nedan följer en förteckning från den 30 mars 2020 över ärenden under behandling hos biträdande justitiekanslern och har en direkt koppling till Covid-19-epidemin.

Begäranden om utredning i samband med klagomål

Lagligheten i den rättsliga grunden för Institutet för hälsa och välfärd THL:s åtgärdsanvisningar om fall av coronavirussmitta samt centralsjukhusets iakttagande av förfarandena i anslutning till patientens rättsskydd enligt lagen om smittsamma sjukdomar vid försättande i karantän (OKV/244/1/2020)

Behörigheten för övningsskolan vid ett universitet att ge anvisningar om distansundervisning samt elevens rätt till undervisning som ordnas i skolans lokaler och till avgiftsfri undervisning och skolmåltider (OKV/445/1/2020)

Motstridigheter i Folkpensionsanstaltens coronaanvisningar vid inlämnandet av ansökningar elektroniskt eller per post, möjlighet att snabbare skicka beslut elektroniskt samt de elektroniska ansökningsblanketternas format (word – pdf) (OKV/525/1/2020)

Hur de begränsningar som Folkpensionsanstalten infört överensstämmer med proportionalitetsprincipen, hur deras varaktighet kan motiveras, delaktiggörandet av personer med funktionsnedsättning enligt FN:s konvention samt informationen om avbrottet i tjänsterna för kunder inom krävande medicinsk rehabilitering fram till den 31 maj 2020. (OKV/526/1/2020 och OKV/539/1/2020)

Tillåtande av besök på stadens daghem i strid med anvisningarna under coronavirusepidemin (OKV/531/1/2020)

Institutet för hälsa och välfärd THL:s förfarande vid fullgörandet av skyldigheten enligt 7 § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar när det begränsade coronavirustestningen av hälso- och sjukvårdspersonal och patienter i behov av sjukhusvård, varvid testningen inte ger information om epidemiläget (556/1/2020)

Egna initiativ

Folkpensionsanstaltens beredskap för en betydande ökning av antalet ärenden som gäller bland annat arbetslöshetsförmåner, grundläggande utkomststöd, bostadsbidrag samt dagpenning vid sjukdom och smittsam sjukdom på grund av konsekvenserna av coronaviruspandemin och undantagsförhållandena. (OKV/7/50/2020)

Beredskapen inför en betydande ökning av antalet ärenden som gäller rätten till utkomstskydd för arbetslösa vid arbets- och näringsbyråerna på grund av coronaviruspandemin och verkningarna av undantagsförhållandena. Utredning begärd av UF-centret (OKV/8/50/2020)

Kvalitet och klient- och patientsäkerhet i hemvården (hemservice och hemsjukvård) samt delaktiggörandet av klienten i vården när flera vårdare besöker klienten för att ge vård i allmänhet och under coronaepidemin i synnerhet (OKV/9/50/2020)

Flera andra egna initiativ förbereds också med anknytning till barnskydd, våld i nära relationer och psykiatriska tjänster under epidemin.

Anförande Gammalt innehåll