Hyppää sisältöön

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja maa-aineslain muuttamista koskeva hallituksen esitys

Diaarinumero: OKV/2506/21/2020
Antopäivä: 21.12.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Apulaisoikeuskansleri antoi lausunnon ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja maa-aineslain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Esityksellä ehdotettiin tehtäväksi mm. teknisluonteisia muutoksia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin ja sen liitteisiin, jotta ne vastaavat tarkemmin tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annettua direktiiviä.

Komission virallisen huomautuksen mukaan direktiivin täytäntöönpanon puutteet koskivat muun muassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (jäljempänä YVA-menettely) soveltamisalan määräytymistä, YVA-menettelyn tulosten huomioon ottamista lupamenettelyissä sekä päätösten perustelemiseen ja muutoksenhakuoikeuteen liittyviä kysymyksiä.

Esitysluonnoksen mukaan YVA-lakiin otettaisiin direktiivin edellyttämä maininta arviointitulosten asianmukaisesta huomioon ottamisesta. Perusteluissa ei kuitenkaan millään tavoin avattu asianmukaisuuden käsitettä, vaan viitattiin ainoastaan artiklan sanamuotoon. Apulaisoikeuskansleri katsoi myös, että esityksessä tuli selkeämmin tuoda esiin, minkälaisia päätösten perustelemiseen ja muutoksenhakuoikeuteen liittyviä puutteita komissio oli havainnut, liittyivätkö ne nimenomaan YVA-menettelyyn ja miten nuo puutteet korjataan. Esityksen perusteluja tuli siten täydentää näiltä osin.