Hyppää sisältöön

Ympäristövahinkorahasto

Diaarinumero: OKV/958/21/2022
Antopäivä: 21.4.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon ympäristövahinkorahastolakia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Laissa säädettäisiin uudesta valtion talousarvion ulkopuolisesta ympäristövahinkorahastosta. Samalla kaksi nykyistä toissijaista vastuujärjestelmää eli ympäristövahinkovakuutus ja öljysuojarahasto lakkautettaisiin ja niitä koskevat lait kumottaisiin. 

Lausunnossaan oikeuskansleri arvioi esitystä erityisesti talousarvion ulkopuolisia rahastoja ja ympäristöperusoikeutta koskevien perustuslain säännösten näkökulmasta. 

Oikeuskansleri katsoi, että suunniteltu ympäristövahinkorahasto täyttäisi talousarvion ulkopuolisten rahastojen perustamiselle asetetun edellytyksen. Rahasto liittyisi valtion pysyvän tehtävän hoitamiseen ja sen määrältään mahdollisesti huomattavien menojen ennakoiminen ja rahoittaminen budjettitalouden piiriin kuuluvin keinoin olisi vaikeaa. 

Oikeuskansleri totesi lisäksi, että ympäristövahinkojen toissijainen vastuujärjestelmä on omiaan myötävaikuttamaan luonnon ja ympäristön monimuotoisuuden ja terveellisyyden säilymiseen. Ehdotuksella toteutettaisiin julkiselle vallalle säädettyä vastuuta terveellisen ympäristön ja perusoikeuksien toteutumisen turvaamisesta.

Lausunnossa tuotiin esille eräitä täsmennystarpeita esitysluonnoksen säätämisjärjestysperusteluihin.