Hyppää sisältöön

Yliopiston olisi tullut antaa tietopyyntöön valituskelpoinen päätös

Diaarinumero: OKV/608/1/2016
Antopäivä: 26.4.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi yliopiston tietoon näkemyksensä, jonka mukaan yliopiston olisi tullut tulkita kantelijan yhteydenotot tietopyynnöksi ja oikaisuvaatimukseksi ja antaa kieltäytymisestään valituskelpoinen päätös.

Kantelija oli pyytänyt yliopistolta avoimena yliopisto-opetuksena järjestetyn opintokokonaisuuden kaikkien opintojaksojen tarkkoja suoritustapatietoja. Tiedot olivat saatavilla yliopiston sähköisessä palvelussa, johon kantelija olisi päässyt kirjautumaan kurssimaksut maksettuaan. Koulutussihteeri oli kieltäytynyt antamasta pyydettyjä tietoja. Kantelija oli ottanut yhteyttä myös yliopiston kirjaamoon, rehtoriin ja lakimieheen ja pyytänyt heitä puuttumaan asiaan. Lakimies oli vastauksessaan täsmentänyt kantelijalle perustetta, jolla tietojen antamisesta oli kieltäydytty. Kantelijalle ei ollut annettu hänen pyytämiään tietoja.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan hänen tehtäviinsä ylimpänä laillisuusvalvojana ei kuulu ratkaista sitä sisällöllistä kysymystä, olivatko kantelijan pyytämät tiedot julkisia vai eivät, vaan ratkaisu kuuluu viime kädessä hallintotuomioistuimelle. Jotta perustuslaissa turvattu muutoksenhakuoikeus voi toteutua eli jotta julkisuuskysymys voidaan saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi, pyydettyjen tietojen antamisesta kieltäytyneen viranomaisen tulee antaa asiassa valituskelpoinen päätös.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että viimeistään kantelijan toisen sähköpostiviestin jälkeen yliopiston olisi ollut perusteltua katsoa, että kyseessä oli julkisuuslaissa tarkoitettu tietopyyntö, ja toimia sen mukaan. Kirjaamoon, rehtorille ja lakimiehelle lähetetty viesti olisi ollut aiheellista tulkita kantelijan pyynnöksi saattaa asia viranomaisen ratkaistavaksi. Sikäli kuin oikaisuvaatimuksen käsittelemisestä olisi peritty maksuja, kantelijalta olisi tullut tiedustella, halusiko hän tuossakin tapauksessa sähköpostiviestiään käsiteltävän oikaisuvaatimuksena. Vaihtoehtoisesti yliopiston olisi apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan tullut suorittaa julkisuuslain 14 §:n 3 momentin edellyttämät toimenpiteet.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että kantelija ei ollut saanut tietopyyntöönsä sellaista valituskelpoista päätöstä, jonka hän olisi voinut saattaa hallintotuomioistuimen tutkittavaksi. Hänellä ei siten ollut mahdollisuutta saada hallintotuomioistuimen arviota pyytämiensä tietojen oikeudellisesta luonteesta ja yliopiston kieltäytymisen lainmukaisuudesta.