Hyppää sisältöön

Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista

Diaarinumero: OKV/20/20/2018
Antopäivä: 19.4.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon raporttiluonnoksesta, jossa käsitellään vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanoa. Raportissa kerrotaan niistä toimista, joihin Suomi on ryhtynyt täyttääkseen yleissopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Oikeuskansleri totesi, että vammaisten henkilöiden oikeudet ovat tulleet esille oikeuskanslerille tehdyissä kanteluissa. Kanteluihin annetuissa päätöksissä on todettu laiminlyöntejä muun muassa palvelutarpeen arvioinnin ja vammaispalveluja koskevien päätösten tekemisessä sekä palvelusuunnitelman laatimisessa määräajassa ja asianmukaisesti. Päätöksissä on kiinnitetty huomiota myös vammaispalveluja koskevien päätösten perustelemiseen hallintolain edellyttämällä tavalla. Lisäksi oikaisuvaatimuksen käsittelyn ja hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen käsittelyn on todettu viivästyneen aiheettomasti. Kunnan huomiota on myös kiinnitetty hallinto-oikeuden lainvoimaisen päätöksen täytäntöönpanoon henkilökohtaisen avun järjestämistä koskevassa asiassa.

Kantelujen perusteella on otettu kantaa henkilökohtaisen avun järjestämiseen siten, että vaikeavammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana. Kunnalla on tuolloin vammaispalvelulain mukaan velvollisuus ohjata ja auttaa vaikeavammaista henkilöä henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa. Kanteluihin annetun päätöksen mukaan vammaislainsäädännön uudistamisessa on syytä kiinnittää huomiota näiden ohjaus- ja auttamistehtävää koskevien säännösten selkeyteen, tehtävän sisältöön ja sen oikeudelliseen luonteeseen sekä kyseisten seikkojen lainsäädännölle asettamiin vaatimuksiin.

Oikeuskansleri viittasi lisäksi oikeuskanslerinvirastossa vireillä olevaan asiaan, joka koskee vammaisen henkilön yksityisyyden suojaa ja itsemääräämisoikeutta. Apulaisoikeuskansleri otti asian omana aloitteena tutkittavaksi palveluasunnoissa asuvien vammaisten henkilöiden intiimihygienian hoitoa koskeneen lehtikirjoituksen perusteella. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi asiasta antamassaan lausunnossa muun muassa Valviran ja THL:n antamasta ohjauksesta, joka koskee vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja oikeutta vaikuttaa palvelujensa järjestämiseen ja toteuttamiseen. Lausunnosta ilmeni myös, että ministeriössä valmistellaan aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä. Apulaisoikeuskansleri on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä selvitystä siitä, kuinka ministeriö, Valvira ja THL mainitsemaansa ohjausta antaessaan ja säädöksiä valmistellessaan toteuttavat yleissopimuksen velvoitetta osallistaa vammaiset henkilöt.

Oikeuskansleri totesi yleisenä huomiona, että raporttiluonnos on suurelta osin luettelomainen esitys lainsäädännöstä ja eri toimenpiteistä. Raporttiluonnos sisältää varsin vähän analyysia vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta tai tässä tapahtuneesta kehityksestä, eikä siinä ole juurikaan arvioitu säännösten ja toimenpiteiden vaikutuksia vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen kannalta. Lisäksi esimerkiksi vammaispalvelulain soveltamista koskevaa oikeuskäytäntöä ei ole esitelty.