Hyppää sisältöön

Virkatehtävien huolellinen hoitaminen

Diaarinumero: OKV/723/1/2011
Antopäivä: 7.3.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: erityistuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Esittelijä oli muokannut tuomioistuimen asianhallintajärjestelmään talletettua päätöspohjaa puutteellisesti niin, että tuomioistuimen antaman päätöksen asiakohtaan oli jäänyt väärä otsikko. Päätöksen saanut asianosainen oli tämän vuoksi oikeuskanslerille tekemässään kantelussa siinä käsityksessä, että hänen asiansa oli tuomioistuimessa muutettu toiseksi. Tuomioistuimen antaman selvityksen mukaan kyseessä oli kirjoitusvirhe, joka oli jäänyt tuomioistuimessa useassa työvaiheessa huomaamatta mutta joka ei ollut vaikuttanut asian sisällölliseen ratkaisuun. Tuomioistuin oli virheen paljastuttua korjannut sen hallintolainkäyttölain 56 ja 57 §:n edellyttämin tavoin.

Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa asianmukaisesti käsitellyksi tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Hallintolain 7 §:n mukaan asian käsittely on pyrittävä järjestämään niin, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti. Apulaisoikeuskansleri totesi, että perustuslain ja hallintolain hyvän hallinnon perusteet ilmentävät niitä keskeisiä laatuvaatimuksia, joita on noudatettava kaikessa viranomaistoiminnassa. Näiden lisäksi valtion virkamieslaki velvoittaa virkamiehiä hoitamaan tehtävänsä oikeusturvavaatimukset täyttäen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti tuomioistuimen esittelijän ja asianomaisten jäsenten huomiota velvollisuuteen  noudattaa asianmukaiseen viranhoitoon kuuluvaa huolellisuutta.