Hyppää sisältöön

Virhe rangaistuksen tuomitsemisessa ja sen korjaaminen

Diaarinumero: OKV/2647/31/2022
Antopäivä: 20.9.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarille, joka tuomitsi vastaajan laissa säädettyä vähimmäisaikaa lyhempään ehdottomaan vankeusrangaistukseen ja tämän jälkeen korjasi rangaistuksen pituutta kirjoitusvirheenä. Lisäksi käräjätuomari otti rangaistusta alentavana virheellisesti huomioon vastaajalle aiemmin tuomitut ehdolliset vankeusrangaistukset. Asia tuli oikeuskanslerin tietoon hovioikeuden ilmoituksesta.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan rangaistuksen tuomitsemisessa tapahtunut virhe sijoittui tuomarin tehtävän ydinalueelle. Ehdollisten vankeusrangaistusten ottaminen virheellisesti huomioon rangaistusta alentavina ja laissa säädetyn vähimmäisrangaistuksen alittaminen merkitsi käytännössä lakiin perustumattoman rangaistuksen tuomitsemista vastaajalle. 

Tuomioiden muutosten tulee tapahtua laissa säädetyin keinoin ja edellytyksin. Tuomiosta ulkopuolinen ei voinut havaita sitä, perustuiko vähimmäisrangaistuksen alittaminen kirjoitusvirheeseen vai käräjätuomarin harkinnassa tapahtuneeseen virheeseen. Edellytyksiä tuomarin itseoikaisulle ei ollut, vaan muutos olisi tullut tehdä tavanomaisin muutoksenhakukeinoin. Vastaajan suostumus virheen korjaamiseen ei poistanut menettelyn virheellisyyttä. Tuomarin menettely oli omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Hänen virheistään ei aiheutunut kuitenkaan haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia.