Hyppää sisältöön

Virantäyttöä koskevan päätöksen perusteleminen

Diaarinumero: OKV/323/1/2010
Antopäivä: 3.5.2012
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kaupunginjohtaja oli viranhaltijapäätöksellään kaupungin hallinto- ja johtosäännön pykälän perusteella päättänyt, että sosiaaliturvan johtajan virka siirretään hyvinvointipalvelut osastolle toistaiseksi ja että A siirretään suostumuksensa mukaisesti hyvinvointipalvelut osastolle sosiaaliturvan johtajan virkaan toistaiseksi.

Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan kaupunginjohtajan päätös ei täyttänyt hallintolain 45 §:n 1 momentin vaatimuksia, koska sitä ei ollut riittävästi perusteltu. Päätöksessä oli mainittu hallinto- ja johtosäännön toimivaltaa koskeva pykälä, mutta ei varsinaisesti virkasiirron perustana sovellettavaa säännöstä. Oikeuskansleri totesi, että mikäli päätöksessä oli ollut kaupunginhallituksen selvityksessä ja lausunnossa viitatulla tavalla tarkoitus tosiasiassa soveltaa viranhaltijalain 4 §:n 3 momenttia ja 24 §:n 1 momenttia, riittävien perustelujen puuttumisen vuoksi oli mahdotonta luotettavasti jälkikäteen arvioida, oliko menettely täyttänyt mainittujen säännösten soveltamisen edellytykset tässä yksittäistapauksessa eli oliko A täyttänyt sosiaaliturvan johtajan kelpoisuusvaatimukset ja voitiinko virkasuhdetta pitää hänelle sopivana ja oliko tässä tapauksessa ollut olemassa toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittynyt perusteltu syy tai muu hyväksyttävä syy A:n siirtämiseen sosiaaliturvan johtajan virkaan toistaiseksi ja mikä tämä hyväksyttävä syy oli tässä tapauksessa ollut. Päätöksen perusteluihin olisi tullut erityisesti kiinnittää huomiota, koska viran täyttäminen ilman julkista hakumenettelyä on aina poikkeus pääsäännöstä.

Oikeuskansleri kiinnitti kaupungin huomiota hallintolain 45 §:n 1 momentin noudattamiseen virantäyttöä koskevien päätösten tekemisessä.