Hyppää sisältöön

Viranomaisten yhteistyö vesilain mukaisessa asiassa

Diaarinumero: OKV/686/1/2011
Antopäivä: 22.11.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ympäristöviranomainen kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys ei toimenpidettä

Kaksi eri tahoa olivat 18.10.2010 ja 3.11.2010 tehneet vesilain (264/1961) mukaiset ilmoitukset  kahdesta eri ruoppauksesta saman vesistön alueelle. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli ilmoituksiin antamissaan lausunnoissa 25.10.2010 ja 5.11.2010 katsonut, että asianomaiset hankkeet eivät tarvinneet  aluehallintoviraston lupaa. Kantelijat, jotka vastustivat hankkeita, tekivät tämän jälkeen aluehallintovirastoon hallintopakkohakemuksen. Koska vesilain vastaisia toimenpiteitä ei ollut tehty, aluehallintovirasto ei voinut velvoittaa hakemaan lupaa eikä asettaa täytäntöönpanokieltoa ja se hylkäsi hakemuksen ennenaikaisena. Päätöksessä kuitenkin lausuttiin, että suunnitellut hankkeet vaativat vesilain mukaisen luvan. Aluehallintoviraston päätöksen jälkeen toinen hankkeista toteutettiin. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja aluehallintovirastolla oli ruoppausten luvantarpeesta selkeästi erilainen näkemys ja tulkinta. Huolimatta siitä, että aluehallintovirastolla ja elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksella oli vesilain perusteella itsenäinen toimi- ja harkintavalta kysymyksessä olevissa tapauksissa, olisi apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tullut pyrkiä yhteistyöhön aluehallintoviraston kanssa. Apulaisoikeuskansleri saattoi käsityksensä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tietoon.