Hyppää sisältöön

Viranomaistehtävien ja muiden toimintojen erottaminen

Diaarinumero: OKV/579/1/2009 OKV/1604/1/2010
Antopäivä: 23.5.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: ei toimenpidettä

Suomen ympäristökeskus Syke oli CE-testaajana tehnyt kirjallisia arviointeja yksittäisten jätevesien pienpuhdistamolaitteiden toimivuudesta suhteessa kumotun hajajätevesiasetuksen teoreettisiin vaatimuksiin. Laitteen testauttaja oli saattanut tämän arvion yleisön saataviin ja käyttänyt arviointia laitteensa markkinoinnissa.

Sykelle ei ollut säädetty tehtäväksi testata jätevesien käsittelyjärjestelmiä ja -menetelmiä. Sille ei ollut myöskään säädetty tehtäväksi toimia CE-testaajana. CE-testaajana Syke ei ollut toiminut hajajätevesiasetuksen mukaisessa viranomaistehtävässä. Mainitunlaisen arvion antaminen CE-testaajana ei ollut kuulunut jätevesien käsittelyjärjestelmiä koskevan tiedon seurantaan ja saatavuuteen liittyvään viranomaistehtävään. Itse asiassa arvion antaminen ei ollut selvitysten perusteella kuulunut myöskään CE-testaajalle.

Arvion antamisesta oli aiheutunut kantelussa ja selvityksissä esiin tuodun perusteella tilanne, jossa jäteveden puhdistuslaitteella oli katsottu olevan jonkintasoinen Syken ”viranomaishyväksyntä”.  Tällaisen arvion esittämisessä ei ollut toimittu tarkoitussidonnaisuuden periaatteen vaatimalla tavalla. Asetelmaa oli mahdollista tulkita siten, että Syke rakennustuotteiden hyväksynnästä annetussa laissa tarkoitettuna toimielimenä ja ilmoitettuna laitoksena oli lausumalla arvionsa testaamansa laitteen hajajätevesiasetuksenmukaisuudesta käyttänyt tosiasiallisesti sille sittemmin kumotussa hajajätevesiasetuksessa säädettyä julkista valtaa. Sykellä ei ollut kuitenkaan rakennustuotteiden hyväksynnästä annetussa laissa tarkoitettuna toimielimenä ollut toimivaltaa lausua arvioita, jotka sille oli viranomaisvelvoitteena hajajätevesiasetuksissa säädetty.

Edellä kuvattu menettely oli vaarantanut Syken hajajätevesiasetuksessa säädetyn viranomaistehtävän objektiivisuutta. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että käsillä olevassa asetelmassa oli kiinnitettävä erityistä huomiota viranomaistoiminnan puolueettomuuteen ja huolehdittava siitä, että hallintolain esteellisyyssäännökset eivät yksittäistapauksissa konkretisoidu. Näissä kanteluissa ei ollut kuitenkaan ilmennyt sellaista yksittäistapausta, jossa Syken virkamiehet olisivat toimineet esteellisinä.

Apulaisoikeuskansleri saattoi Syken tietoon käsityksensä Sykeä koskevien säännösten tulkinnasta. Lisäksi hän kiinnitti vastaisen varalle Syken huomiota sen viranomaistehtävien ja muiden toimintojen selkeämpään erottamiseen sekä tarkoitussidonnaisuuden periaatteen ja objektiviteettiperiaatteen huomioon ottamiseen toiminnassaan.