Hyppää sisältöön

Viranomaisen on menettelynjohtokeinoin turvattava asian viivytyksetön käsittely

Diaarinumero: OKV/2252/1/2017
Antopäivä: 19.12.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Valtiokonttorin huomiota viranomaisen menettelynjohtokeinojen tärkeyteen sen huolehtiessa velvollisuudestaan asian käsittelemiseen ilman aiheetonta viivytystä. Hän kiinnitti Valtiokonttorin huomiota myös viranomaisen menettelynjohtovastuuseen ja siihen kuuluvaan velvollisuuteen konkretisoida hakijan selvittämisvastuu viranomaisen päätöksenteon kannalta oikeudellisesti merkityksellisellä ja muutenkin ajantasaisella tavalla. Kanteluasiassa oli kyse siitä, että kantelijan tekemä maksuvapautushakemus oli ratkaistu vasta yli kolme vuotta asian vireilletulon jälkeen.