Hyppää sisältöön

Viranomaisen kirjaamis- ja käsittelyvelvollisuus

Diaarinumero: OKV/1126/1/2010 OKV/1149/1/2010 OKV/1150/1/2010 OKV/1209/1/2010 OKV/1516/1/2010OKV/388/1/2011 OKV/16/1/2011
Antopäivä: 2.1.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Toimeentulotuen hakijalle oli tehty päätös toimeentulotuen myöntämisestä 31.12.2010 saakka. Hänen 8.12.2010 tekemänsä toimeentulotukihakemuksen voitiin siten katsoa tarkoittavan hakemusajankohtaa seuraavaa kuukautta eli vuoden 2011 tammikuuta. Toimeentulotuesta annetun lain (14/12/1997, toimeentulotukilaki) 14 a §:n 2 momentin mukaan päätös on tällöin tehtävä ja pantava täytäntöön viimeistään sanotun kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, jos hakemuksen saapumisesta on tuolloin kulunut enemmän kuin seitsemän päivää. Päätös tuli siten olla tehtynä ja toimeenpantuna viimeistään 3.1.2011. Päätös oli tehty kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa 26.1.2011 eli myöhässä. Kyseisen, pitkähkölle ajanjaksolle tehdyn  päätöksen mukaan toimeentulotukea tultaisiin myöntämään myös julkisen terveydenhuollon menoihin. Kun 8.3.2011 ja 15.3.2011 esitettyihin julkisen terveydenhuollon laskuihin myönnettiin tukea vasta 7.4.2011 ja laskujen eräpäivän jälkeen, ei päätöstä toimeentulotuen myöntämisestä ollut pantu toimeentulotukilain 14 a §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla viivytyksettä täytäntöön.

Toimeentulotukilain ja sosiaalihuoltolain mukaan viranhaltijan toimeentulotukipäätökseen haetaan oikaisua asianomaiselta kunnalliselta lautakunnalta. Valitusaika hakijalle tehtyyn toimeentulotukipäätökseen päättyi 14.5.2010. Hakija oli lähettänyt 13.5.2010 kaupungin kirjaamoon sähköpostin, jonka ilmoitti olevan oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnalle päätöksestä, josta hän oli ilmoittanut diaarinumeron. Kaupungin ilmoituksen mukaan hakijan useaan kertaan lähettämiä sähköpostiviestejä ei käsitelty oikaisuvaatimuksina koska ne olivat osittain yksilöimättömiä ja sisällöllisesti vaikeasti kohdennettavia. Kaupungin toimintaan sovellettavan hallintolain (434/2003) 20 §:n mukaan hallintoasia tulee vireille, kun asian vireille panemiseksi tarkoitettu asiakirja on saapunut toimivaltaiseen viranomaiseen. Lain 16 §:n mukaan asiakirjasta on käytävä ilmi, mitä asia koskee. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan hakija oli kirjoituksessaan ilmoittanut niin riittävät tiedot, että kirjoitus olisi tullut kirjata oikaisuvaatimukseksi ja käsitellä se laissa säädetyin tavoin. Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaisen viranomaisen selvitysvelvollisuuden ja 7 ja 8 §:n palvelu- ja neuvontavelvollisuuden perusteella viranomaisen olisi pitänyt pyytää hakijaa täydentämään muutoksenhakemustaan mikäli siinä oli puutteita.

Kaupungin menettely toimeentulotuen myöntämisessä ja oikaisuvaatimuksen käsittelyssä ei täyttänyt  perustuslain 21 §:n vaatimusta oikeudesta muutoksenhakuun ja hyvään hallintoon.