Hyppää sisältöön

Viranomaisen käyttämän ilmaisun asianmukaisuus

Diaarinumero: OKV/7/10/2020
Antopäivä: 24.6.2020
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Oikeuskanslerin mukaan viranomaisen on käytettävä asiallista kieltä, vältettävä loukkaavia ilmaisuja ja varmistettava, että kielellinen esitys vastaa tarkoitettua asiasisältöä. Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa pyydettiin kannanottoa muun muassa siihen, oliko kantelijoiden kunniaa loukattu.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) oli tehnyt Julkisen sanan neuvostolle kantelun siitä, oliko lehti noudattanut rokotehankintoja ja THL:n rokotetutkimusta koskevan artikkelin tekemisessä hyvää journalistista tapaa. Kanteluunsa tekemässään täydennysosassa THL oli nostanut esille lehtiartikkelissa käytettyjen asiantuntijoiden sidonnaisuuksista kertomisen artikkelissa. Täydennysosassa käytetystä ilmaisusta oli voinut saada käsityksen, että lehtiartikkelissa käytetyt asiantuntijat eli kantelijat toimisivat erään lääkeyhtiön lukuun ja saisivat siitä mahdollisesti etua. Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa kantelijat kokivat tämän ilmaisun sidonnaisuuksistaan loukkaavana ja heidän asiantuntemustaan kyseenalaistavana.

Hallintolain mukaan viranomaisen ei tule käyttää muun muassa loukkaavia ilmauksia ja viranomaisen on varmistettava, että kielellinen esitys vastaa tarkoitettua sisältöä. Oikeuskansleri totesi, että THL:n käyttämä ilmaisu kantelun täydennysosassa oli kritiikille altis, kun otetaan huomioon viranomaisen kielenkäyttöä koskeva hallintolain säännös. Hänen näkemyksensä mukaan asiantuntijoiden mahdollisia sidonnaisuuksia käsitellyt kohta olisi ollut mahdollista tehdä tavalla mikä olisi täyttänyt paremmin hallintolain vaatimukset asiallisesta ja huolellisesta kielenkäytöstä. Tämä olisi ollut myös hallintolaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen kannalta asianmukainen menettely.

Oikeuskansleri totesi, että viranomaisen ei tule sisällyttää tosiasialliseen toimintaansa sellaista viranomaisen ulkopuolisten arvostelua tai sellaiseksi objektiivisesti miellettävissä olevaa, joka ei ole välttämätöntä viranomaisen toimenpiteen tarkoituksen kannalta. Oikeuskansleri saattoi kyseisen näkemyksensä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietoon.