Hyppää sisältöön

Viranomaisen epäselvä tiedote ja virheellinen valitusosoitus

Diaarinumero: OKV/2071/1/2013
Antopäivä: 18.12.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Liikenteen turvallisuusvirasto oli antanut 25.3.2013 päivätyn tiedotteen ajoneuvoveron suora-veloituksen päättymisestä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että koska tiedote oli epäselvä, oli verovelvolliselle varsin perustellusti voinut tulla sellainen käsitys, että e-laskusopimuksen tekeminen päivää ennen suoraveloituksen eräpäivää ei vaikuta ilmoitetun suoraveloituksen tapahtumiseen. Verovelvollinen oli vaatinut Liikenteen turvallisuusvirastolta maksun viivästymisen johdosta maksuunpannun viivekoron 3,730 euroa palauttamista sekä asian selvittämisestä aiheutuneen vahingon korvaamista. Liikenteen turvallisuusvirasto oli liittänyt päätökseensä virheellisen valitusosoituksen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että viranomaiselta edellytetään kaikessa toiminnassaan huolellisuutta ja viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Muutoksenhakuohjauksen oikeellisuuteen päätöksissä on syytä kiinnittää erityistä huomiota, koska kysymys on asianosaisen oikeusturvasta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi näkemyksensä hyvän kielenkäytön vaatimuksesta sekä valitusosoitusten huolellisesta antamisesta Liikenteen turvallisuusviraston tietoon.