Hyppää sisältöön

Viranomaisen asiakirjoihin sisältyvien tietojen oikeellisuus

Diaarinumero: OKV/1881/1/2013
Antopäivä: 10.12.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kaupungin viranhaltija teki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 §:n 2 momentin nojalla päätöksen toimeentulotukiasiakasta koskevien tietojen pyytämisestä rahalaitoksilta. Päätös pantiin täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

Kaupunki oli ainakin yhdelle rahalaitokselle tekemänsä tiedustelun yhteydessä ilmoittanut, että rahalaitostiedustelua koskeva päätös oli lainvoimainen ja että sosiaalihuollosta vastaava monijäseninen toimielin oli määrännyt päätöksen heti täytäntöönpantavaksi. Nämä tiedot eivät ole pitäneet paikkaansa. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin sosiaali- ja terveystoimen huomiota velvollisuuteen varmistua viranomaisen asiakirjoihin sisältyvien tietojen oikeellisuudesta.

Sosiaalihuoltolaki ei sisällä säännöstä kunnan viranhaltijapäätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta, minkä vuoksi sovellettaviksi tulivat kuntalain säännökset. Päätöksen täytäntöönpano kuntalain 98 §:n perusteella edellyttää tapauskohtaista harkintaa. Kaupungin sosiaalitoimi oli päätöksen täytäntöönpanon perusteella saanut pyytämänsä tiedot, jotka olivat sen käytössä, vaikka tietojen hankkimista koskeva päätös oli sittemmin hallinto-oikeudessa kumottu. Muutoksenhaku oli näin käynyt hyödyttömäksi. Päätös oli asiakkaan yksityisyyden ja oikeusturvan kannalta merkittävä, eikä asian luonne edellyttänyt kiireellistä täytäntöönpanoa. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että edellytykset viranhaltijapäätöksen täytäntöönpanolle eivät täyttyneet. Hän totesi, että tässä tapauksessa kysymys päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta ei ollut oikeudellisesti selkeä ja että lainsäädäntö ei tällä hetkellä ollut asiakkaan oikeusturvan kannalta tyydyttävä. Lainsäädännön puutteellisuus näytti kuitenkin olevan korjaantumassa eduskunnan käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen myötä. Apulaisoikeuskansleri saattoi näkemyksensä rahalaitoksille lähetettävää pyyntöä koskevan päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta kaupungin tietoon.

Apulaisoikeuskansleri katsoi lisäksi, että kaupungin olisi aiheellista harkita väärinkäytösepäilyjä koskevan toimintaohjeensa tarkistamista.