Hyppää sisältöön

Viivästys haasteen antamisessa

Diaarinumero: OKV/463/31/2020
Antopäivä: 18.10.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin syyttäjä
Toimenpide: huomautus ei toimenpidettä

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjäoikeudelle huomautuksen, koska se oli laiminlyönyt haasteen antamisen laissa edellytetysti viipymättä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti myös käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen asioiden käsittelyssä.

Rikosasian käsiteltäväkseen saavan käräjätuomarin virkavelvollisuuksiin kuuluu huolehtia, että haaste annetaan niin hyvissä ajoin, että se on mahdollista antaa tiedoksi vastaajalle ennen kuin syytettä koskevan rikoksen syyteoikeus vanhentuu. Käräjäoikeus ei ollut antanut haastetta ollenkaan ja oli siten laiminlyönyt antaa haasteen oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun 8 §:n 1 momentissa tarkoitetusti viipymättä. Käräjätuomari, jolle asia oli jaettu ensin, totesi selvityksessään, ettei hänellä ollut mitään muistikuvaa kyseisestä asiasta. Käräjätuomarin työparina toiminut käräjäsihteeri oli aloittanut haasteen tekemisen asianhallintajärjestelmässä, mutta tuntemattomasta syystä se oli jäänyt kesken.

Käräjäoikeuden Sakari-järjestelmästä on nähtävissä jokaisen tuomarin omalla työlistallaan olevat asiat. Vaikka käräjätuomarilla ei ollut muistikuvia kyseisestä asiasta, hän olisi huolellisesti toimiessaan voinut huomata hänelle jaetun asian järjestelmästä.

Asiassa oli jäänyt epäselväksi, miksi haasteen antaminen oli jäänyt tekemättä, jonka vuoksi laillisuusvalvonnallista moitetta ei tältä osin ollut kohdistettavissa kenenkään yksittäiseen virkamieheen. Käräjäoikeuden asiassa tekemä virhe sijoittui kuitenkin tuomarin tehtävien ydinalueelle ja koski niiden kannalta keskeisen ja sisällöltään selkeän sääntelyn soveltamista. Virhe oli omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen ja sitä oli pidettävä vakavana. 

Vaikka virkamies vastaakin virkatoimiensa lainmukaisuudesta, oli myös käräjäoikeuden virastona osaltaan turvattava työnkulut, tehtävien siirrot, vireillä olevien asioiden seuranta ja valvonta siten, että haasteet annetaan ajoissa. Tämä koskee muun muassa ja erityisesti riskialttiita siirtymävaiheita, kuten työtapojen ja teknisen toimintaympäristön muutoksia, kuten tässä tapauksessa, kun käräjäoikeudessa siirryttiin sähköiseen haastamistapaan.