Hyppää sisältöön

Viivästykset rikosasioiden ratkaisemisessa käräjäoikeudessa

Diaarinumero: OKV/2/31/2013
Antopäivä: 29.5.2013
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Käräjätuomari ei viidessä rikosasiassa ollut antanut tuomiota laissa säädetyssä määräajassa pääkäsittelyn päättymisen jälkeen. Pisimmillään tuomion antamiseen oli mennyt runsaat vuosi ja seitsemän kuukautta pääkäsittelystä.

Oikeuskansleri totesi mainitunlaisten laiminlyöntien vaarantavan asianosaisen oikeutta saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä sekä luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Asian ratkaisemisen viipyminen pääkäsittelyn jälkeen on käsittelyajan pitkittymisen ohella ongelmallista siitäkin syystä, että se on omiaan vaarantamaan todistusharkinnan luotettavuutta.

Oikeuskansleri totesi käräjätuomarin rikkoneen laissa säädetyn virkavelvollisuutensa. Hän antoi käräjätuomarille laiminlyönneistä huomautuksen. Hän saattoi lisäksi käräjätuomarin tietoon näkemyksensä, että tuomion antamisen viipyessä asianosaisille ilmoitetusta tuomion antamispäivästä, olisi asianosaisille perusteltua tiedottaa viipymisestä.