Hyppää sisältöön

Verohallinto ei ylittänyt toimivaltaansa työmenettelyohjeita antaessaan

Diaarinumero: OKV/1757/1/2017 OKV/1763/1/2017 OKV/1800/1/2017 OKV/1803/1/2017
Antopäivä: 22.3.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: verotus
Toimenpide: ei toimenpidettä

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan Verohallinto ei ylittänyt toimivaltaansa antaessaan työmenettelyohjeita, joilla se määritteli perintö- ja lahjaverotukseen sekä yritysverotukseen liittyvät puuttumiskynnykset.

Kantelukirjoituksissa pyydettiin tutkimaan, asettaako Verohallinto ohjeistuksen perusteella kansalaiset eriarvoiseen asemaan ilman hyväksyttävää perustetta.

Verotusmenettelystä annetun lain mukaan verotusmenettelyssä tulee ottaa veronsaajien ja verovelvollisen edut huomioon tasapuolisesti. Veroviranomaisen tulee tutkia saamansa tiedot ja selvitykset tavalla, joka on perusteltua asian laatu, laajuus, verovelvollisten yhdenmukainen kohtelu ja verovalvonnan tarpeet huomioon ottaen. Edellä mainittuja säännöksiä koskeva hallituksen esitys on ollut eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan arvioitavana. Valtiovarainvaliokunta totesi esityksestä antamassaan mietinnössä, että esityksellä on kansalaisten yhdenvertaisuutta edistävä vaikutus. Valiokunta totesi, että kaikkia tapauksia ei ole tarkoituksenmukaista tutkia samalla tavoin. Selvät tapaukset voidaan käsitellä tehokkaasti koneellisessa menettelyssä ja keskittää voimavarat olennaisten kysymysten tutkintaan, ja tämä otetaan nyt mietinnön mukaan huomioon asianmukaisesti myös säädöstasolla.

Oikeuskirjallisuuden mukaan verotusmenettelystä annetuilla säännöksillä on luotu asianmukainen säädösperusta verotuksessa tapahtuvalle valikoinnille. Sääntelyn tarkoituksena on varmistaa, että verotus voidaan toimittaa oikein ja tasapuolisesti ainakin taloudellisesti merkittävissä tai muutoin olennaisissa asioissa. Verohallinnon antamat työmenettelyohjeet yhtenäistävät verotuksen lopputulosta, koska kaikki tapaukset käsitellään samojen menettelytapojen mukaisesti.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että huomioon ottaen asiaa koskevat säännökset ja oikeuskirjallisuudessa esille tuodut seikat Verohallinto ei ollut ylittänyt sille laissa säädettyä toimivaltaa antaessaan työmenettelyohjeita. Apulaisoikeuskanslerin sijainen otti huomioon myös sen, että Valtiontalouden tarkastusvirasto oli laillisuustarkastuskertomuksessaan suositellut, että Verohallinnossa kehitettäisiin valikointien käsittelyyn liittyviä laadunvalvonnan menettelyitä. Virasto aikoi tarkastuskertomuksensa mukaan tehdä tarkastuksen jälkiseurannan vuonna 2018 ja selvittää, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta oli ryhdytty. Asia ei antanut aihetta apulaisoikeuskanslerin sijaisen toimenpiteisiin.