Hyppää sisältöön

Velvollisuus noudattaa tuomioistuimen päätöstä

Diaarinumero: OKV/1365/1/2010
Antopäivä: 17.1.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Perusopetuslain 32 §:n 1 momentin mukaan opetuksen järjestäjän on tiettyjen edellytysten täyttyessä järjestettävä oppilaille maksuton koulukuljetus. Tämä velvollisuus koskee kaikkia opetuksen järjestäjiä, myös luvan saaneita yksityisiä kouluja. Muuhun kuin lähikouluun hakeutuvan oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan kuitenkin saman pykälän 3 momentin mukaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Yksityinen koulu päätti järjestää sinne otetun oppilaan kuljetuksen yhteistaksikuljetuksena. Hallinto-oikeus määräsi huoltajien valituksesta järjestämään kuljetuksen yksityistaksikuljetuksena. Huoltajat olivat lastaan yksityiskouluun hakiessaan sitoutuneet vastaamaan kuljetuskustannuksista. Tätä sitoumusta koulu ei kuitenkaan esittänyt hallinto-oikeudelle. Kun koulun uusi rehtori huomasi sitoumuksen olemassaolon, hän lakkautti hallinto-oikeuden määräämän yksityistaksikuljetuksen, koska piti hallinto-oikeuden päätöstä virheellisenä sillä perusteella, että hallinto-oikeus ei ollut tiennyt sitoumuksesta päätöksen tehdessään.

Perustuslain 3 §:n 3 momentin mukaan tuomiovalta kuuluu riippumattomille tuomioistuimille. Tuomiovallan käyttäminen tarkoittaa sen vahvistamista, mitä yksittäistapauksessa on pidettävä oikeana. Kaikkien, joita tuomioistuimien ja muiden viranomaisten antamat lainvoimaiset päätökset koskevat, on niitä noudatettava. Päätös on lainvoimainen, kun siihen ei voi hakea muutosta varsinaisilla muutoksenhakukeinoilla.  Lainvoimaisuudella turvataan muun muassa kansalaisten oikeutta luottaa tehtyjen päätösten pysyvyyteen (luottamuksensuojan periaate). Vaikka rehtori hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen löytämänsä sitoumuksen perusteella piti hallinto-oikeuden antamaa päätöstä vääränä, hänellä ei ollut lakiin perustuvaa oikeutta lakata noudattamasta hallinto-oikeuden lainvoimaista päätöstä ja päättää asiasta toisin kuin hallinto-oikeus oli päättänyt. Lakkautettuaan hallinto-oikeuden määräämät kuljetukset koulu ei siten ollut enää asianmukaisesti toteuttanut perusopetuslain mukaista kuljetusvelvollisuuttaan. 

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti rehtorin huomiota velvollisuuteen noudattaa perusopetuslakia ja tuomioistuimen lainvoimaista päätöstä.