Hyppää sisältöön

Vastaajan tuomitseminen tekohetkellä säädettyä ankarampaan rangaistukseen

Diaarinumero: OKV/1974/30/2022
Antopäivä: 25.6.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin syyttäjä
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarille, joka oli tuominnut ehdollisen vankeuden ohessa ankaramman yhdyskuntapalvelurangaistuksen kuin rikoksen tekohetkellä oli säädetty. Lisäksi apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen aluesyyttäjille, jotka olivat tuomioesityksessään esittäneet lainvastaisen seuraamuskannanoton. 

Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty. Ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksena tuomittavan yhdyskuntapalvelun enimmäismäärää on lainmuutoksella korotettu 90 tunnista 120 tuntiin. Käräjätuomari oli tuominnut oheisseuraamuksena yhdyskuntapalvelua 120 tuntia, vaikka rikos oli tehty ennen lain voimaantuloa. 

Tuomarin ja syyttäjien virheet olivat luonteeltaan lähtökohtaisesti vakavat. Yhdyskuntapalvelu on henkilökohtaista vapautta rajoittava rangaistus ja vastaaja suoritti 30 tuntia aiheetonta yhdyskuntapalvelua. Toisaalta yhdyskuntapalvelun määräämisessä tehty virhe ei kuitenkaan vakavuudeltaan rinnastu ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemisessa tapahtuneeseen virheeseen. Kysymys oli yksittäisen seikan tarkistamatta jättämisestä eikä mikään asiassa viitannut siihen, että käräjätuomari tai syyttäjät olisivat suhtautuneet virkavelvollisuuksiinsa välinpitämättömästi. Asia ratkaistiin laillisuusvalvonnallisesti toimituttamatta esitutkintaa. Vastaajan puolustajana toimineen asianajajan menettely otettiin käsiteltäväksi oikeuskanslerin asianajajiin kohdistamassa valvonnassa.

Apulaisoikeuskansleri lähetti päätöksensä myös oikeusministeriön tietoon mahdollisten lainmuutosten tarpeellisuuden arvioimiseksi. Laissa ei ole nimenomaista säännöstä, jonka nojalla aiheettoman yhdyskuntapalvelun suorittaneella olisi oikeus saada korvausta. Oikeuskäytännössä on kuitenkin todettu aiheettoman yhdyskuntapalvelun aiheuttavan sellaista kärsimystä, josta on oikeus korvaukseen Euroopan ihmisoikeussopimuksen nojalla.