Hyppää sisältöön

Vastaajan tuomitseminen tekohetkellä säädettyä ankarampaan rangaistukseen

Diaarinumero: OKV/719/30/2023
Antopäivä: 23.4.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarille, joka oli tuominnut ehdollisen vankeuden ohessa ankaramman yhdyskuntapalvelurangaistuksen kuin rikoksen tekohetkellä oli säädetty. 

Ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamuksena tuomittavan yhdyskuntapalvelun enimmäismäärää oli lainmuutoksella korotettu 90 tunnista 120 tuntiin. Käräjätuomari oli lainmuutoksen jälkeen tuominnut oheisseuraamuksena yhdyskuntapalvelua 120 tuntia, vaikka rikokset oli tehty ennen lain voimaantuloa. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että virhe oli luonteeltaan vakava. Yhdyskuntapalvelu on henkilökohtaista vapautta rajoittava rangaistus. Virhe oli tapahtunut tuomarin tehtävien ydinalueella, vaarantanut vastaajan oikeusturvaa ja ollut omiaan heikentämään luottamusta oikeudenhoitoa kohtaan.

Asia tuli ilmi oikeuskanslerinvirastossa suoritetussa rangaistustuomioiden tarkastuksessa. Korkein oikeus purki apulaisoikeuskanslerin sijaisen hakemuksesta käräjäoikeuden tuomion vastaajalle määrätyn yhdyskuntapalvelun osalta ja oikaisi tuomiota. Virheestä ei näin ollen ennättänyt aiheutua vastaajalle haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia.