Hyppää sisältöön

Varojen tilittäminen täytäntöönpanokielloista huolimatta

Diaarinumero: OKV/1313/1/2014
Antopäivä: 7.7.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: ulosotto
Toimenpide: käsitys

Ulosottokaaren mukaan täytäntöönpanotoimesta tai ulosottomiehen päätöksestä saa valittaa se, jonka oikeutta toimi tai päätös koskee. Lopullisen tilityksen jälkeen voidaan valittaa vain tilityksessä olevasta virheestä (11 luku 1 §). Tuomioistuin, joka käsittelee ulosottovalitusta, voi asianosaisen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan antaa keskeytysmääräyksen (10 luku 20 § 1 mom). Ulosottomiehen on keskeytettävä täytäntöönpano saatuaan ilmoituksen keskeytysmääräyksestä (10 luku 24 § 1 mom).

Tuomioistuimen antamaa keskeytysmääräystä on pidetty keskeisenä muutoksenhakijan oikeusturvakeinona. Keskeytysmääräys estää lopullisen tilityksen ja turvaa siten ulosottovalituksen loppuun käsittelyn.

Kantelijan tapauksessa ulosottovirasto oli kahtena vuotena tilittänyt veronpalautuksen ulosmittauksen kohteena olevia varoja käräjäoikeuden antamien keskeytysmääräysten vastaisesti ulosottovelkojalle. Keskeytysmääräykset oli kirjattu ulosoton Uljas-tietojärjestelmään, ja ulosmittauksen kohteena olevien rahavarojen tilitys oli alun perin keskeytynyt. Syystä tai toisesta keskeytysmääräysten voimassaolo oli kuitenkin lopullisessa tilitysvaiheessa jäänyt huomioimatta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että ulosottoviraston virheellisen menettelyn johdosta kantelija oli menettänyt tosiasiallisen mahdollisuutensa muutoksenhakuun. Ulosottovirasto oli siten loukannut perustuslain 21 §:ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohdassa turvattua oikeutta asianmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti ulosottoviraston vakavaa huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen Uljas-tietojärjestelmään tehtävien merkintöjen kirjaamisessa ja huomioonottamisessa.