Hyppää sisältöön

Vanhuspalvelulain henkilöstömitoitus

Diaarinumero: OKV/1583/21/2023
Antopäivä: 7.9.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jonka mukaan laissa säädettyä iäkkäiden henkilöiden ympärivuorokautisen palveluasumisen toimintayksiköissä asiakasta kohti noudatettavan 0,7 työntekijän henkilöstömitoituksen siirtymäaikaa jatkettaisiin 1.1.2028 saakka.

Oikeuskanslerin mukaan lainvalmistelussa ei ole riittävästi otettu huomioon tosiasiallisia olosuhteita, mikä on johtanut tarpeisiin siirtää henkilöstömitoituksen voimaantuloa nopeassa aikataulussa jo kahteen otteeseen. Oikeuskansleri piti tämänkaltaista lainsäädäntöä ja kehittämistä ongelmallisena, epävarmuutta aiheuttavana ja lainsäädännön ennakoitavuutta vähentävänä. Nyt ehdotettu pitkä siirtymäaika ei sinänsä varmista henkilöstöpulan ratkaisemista, vaan tämä edellyttää henkilöstön saatavuuden parantamiseksi tehtävien toimenpiteiden tuloksellisuuden tarkkaa seurantaa, jotta tilanteen parantuminen pitkäjänteisesti voitaisiin varmistaa.

Lausunnon mukaan esityksen vaikutusarviointia tulisi täydentää arvioimalla kattavammin ehdotuksen konkreettisia vaikutuksia ympärivuorokautisen hoivan piirissä asuvien iäkkäiden henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotusta tulisi tarkastella perustuslakivaliokunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävyyttä koskevien kannanottojen näkökulmasta. Lisäksi säätämisjärjestysperusteluissa heikennyskieltoa ja sen sisältöä tulisi käsitellä tarkemmin ja vielä analyyttisemmin perustuslakivaliokunnan uudemman käytännön valossa sekä suhteessa tosiasiallisten olosuhteiden vaikutuksiin henkilöstömitoituksen toteuttamisessa.