Hyppää sisältöön

Vammaispalveluasiat on käsiteltävä lain edellyttämällä tavalla

Diaarinumero: OKV/875/1/2017
Antopäivä: 4.10.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: hallintotuomioistuin sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan sosiaalitoimen huomiota velvollisuuteen käsitellä vammaispalveluun liittyvät asiat ja muistutukset viivytyksettä sekä velvollisuuteen laatia ja tarkistaa palvelusuunnitelmat sekä lähettää ne asiakkaille lain edellyttämällä tavalla. Lisäksi hän kiinnitti hallinto-oikeuden huomiota velvollisuuteen käsitellä valitusasiat ilman aiheetonta viivytystä.

Vaikeavammaisen henkilön henkilökohtaista apua koskevan asian käsittely sosiaalitoimessa oli kestänyt kolme kuukautta ja 20 päivää. Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei viranhaltijapäätöstä ollut tehty lain mukaisessa määräajassa eli kolmessa kuukaudessa. Kantelija oli tehnyt sosiaalitoimelle päätöksen viipymisestä muistutuksen, jonka käsittely kesti noin kuusi viikkoa. Lain mukaan muistutus on käsiteltävä kohtuullisessa ajassa, mikä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ohjeen mukaan tarkoittaa 1–4 viikkoa. Ylimpien laillisuusvalvojien valvontakäytännössä kohtuullisena aikana on pidetty noin kuukautta, ellei asia ole erittäin ongelmallinen. Mainitun ohjeistuksen ja valvontakäytännön valossa sosiaalitoimi ei käsitellyt muistutusta kohtuullisessa ajassa.

Henkilökohtaisen avun järjestämistavoista päätettäessä palvelusuunnitelma on keskeisen tärkeä asiakirja. Kantelijan palvelusuunnitelmaa oli tarkistettu, mutta sosiaalitoimessa ei ollut varmuutta, oliko tarkistettu palvelusuunnitelma lähetetty kantelijalle hyväksyttäväksi. Apulaisoikeuskansleri totesi, että vaikeavammaisen henkilön oikeusturvan kannalta on erityisen tärkeää, että hänen palvelusuunnitelmansa on asianmukaisesti laadittu ja ajantasainen. Sosiaalitoimen menettely asian yhteydessä ei kaikilta osin täyttänyt lain vaatimuksia.

Lisäksi kantelijan tekemän vammaispalvelua koskevan valituksen käsittelyaika hallinto-oikeudessa oli ollut hieman yli 17 kuukautta, kun kyseisen asiaryhmän keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2016 oli alle yhdeksän kuukautta. Apulaisoikeuskansleri totesi, että asian käsittely oli viivästynyt aiheettomasti.