Hyppää sisältöön

Valvontaviranomaisen harkintavalta ympäristönsuojelulain mukaisessa asiassa

Diaarinumero: OKV/1618/1/2010
Antopäivä: 26.10.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Ympäristönsuojelulaki on tullut voimaan 1.3.2000. Ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojeluasetuksen perusteella turvetuotannolla ja siihen liittyvällä ojituksella on aina oltava ympäristölupa, jos tuotantoalue on yli 10 hehtaaria.

Toiminnanharjoittaja oli vuonna 2005 hakenut turvetuotannolle ympäristölupaa, mutta tapauksen myöhemmästä oikeuskäsittelystä ja ympäristöministeriön lausunnosta saadun tiedon mukaan oleellisesti eri turvetuotantotoiminnalle kuin mitä se oli tosiasiallisesti harjoittanut. Lupaviranomainen oli hylännyt hakemuksen vuonna 2007, Vaasan hallinto-oikeus hylkäyspäätöksestä tehdyn valituksen vuonna 2008 ja korkein hallinto-oikeus hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyn valituksen vuonna 2009.

Tutkituilta osin apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että siinä vaiheessa kun toiminnanharjoittaja oli vuoden 2005 lopussa hakenut ympäristölupaa ministeriönkin näkemyksen mukaan toiselle turvetuotantotoiminnalle kuin mitä se oli tosiasiallisesti harjoittanut eikä ollut täydentänyt ympäristölupahakemustaan tosiasiallista toimintaa vastaavaksi, alueellisessa ympäristökeskuksessa oli menetelty virheellisesti, kun se ei ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaisena ollut ryhtynyt ympäristönsuojelulain 13 luvussa tarkoitettuihin hallintopakkomenettelyihin ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa vailla olevan toiminnan jatkamisen estämiseksi. Viimeistään korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2009 antaman päätöksen jälkeen turvetuotantotoiminta kyseisellä tuotantoalueella oli ollut selkeästi luvattomassa tilassa. Ympäristöministeriön lausunnonkin perusteella toimintaa oli alueella harjoitettu ilman ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa noin yhdeksän vuotta ennen toimintaa vastaavan lupahakemuksen tekemistä. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mielestä alueellinen ympäristökeskus oli tuolloin ylittänyt harkintavaltansa, kun se oli sallinut toiminnan jatkuvan ilman toimintaa vastaavaa ympäristölupaa. Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi käsityksensä menettelyn virheellisyydestä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tietoon.