Hyppää sisältöön

Valvonta-asiaan liittyvän yhteydenpidon tulisi olla kirjallista

Diaarinumero: OKV/778/1/2018
Antopäivä: 23.11.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: asianajaja tai julkinen oikeusavustaja
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri saattoi Asianajajaliiton valvontalautakunnan tietoon käsityksensä, että valvontamenettelyn kohteena olevan asianajajan tulisi saada kirjallisesti tieto valvonta-asian käsittelyn kannalta merkityksellisistä seikoista, kuten asian käsittelyn lykkäämisestä odottamaan tuomioistuimen ratkaisua. Lisäksi valvontalautakunnan tulisi tasapuolisuuden vuoksi menetellä samalla tavoin kaikissa valvonta-asioissa.

Valvontalautakunta oli käsittelyratkaisullaan päättänyt lykätä selvitysmiehenä ollutta asianajajaa koskevan valvonta-asian käsittelyä siihen asti, kunnes selvitysmiehen lopputilityksen moitetta koskevassa asiassa on annettu lainvoimainen tuomioistuimen päätös. Valvontalautakunnan mukaan oikeudenkäyntimenettelyn avulla oli mahdollista saada selvitystä valvonta-asian ratkaisemisen kannalta merkityksellisissä kysymyksissä. Samaan asiakokonaisuuteen liittyi neljää eri asianajajaa koskevat valvonta-asiat, jotka haluttiin ratkaista yhtä aikaa tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen jälkeen. Kolmen muun asianajajan osalta asian käsittelyä oli lykätty, mutta niissä valvontalautakunta ei ollut tehnyt erillistä kirjallista lykkäämispäätöstä tai lähettänyt asiaan osallisille kirjettä asiasta. Selvityksessään valvontalautakunta kertoi kiinnittävänsä jatkossa tarkemmin huomiota kirjallisten ilmoitusten lähettämiseen.

Oikeuskanslerin mukaan valvontalautakunta ei ylittänyt asiassa sille kuuluvaa harkintavaltaa lykätessään valvonta-asian käsittelyä.

Oikeuskirjallisuudessa valvontamenettelyn on todettu muistuttavan hallintomenettelyä. Menettelyssä on kuitenkin vain yksi asianosainen, eli valvontamenettelyn kohteena oleva asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, jonka oikeuksista ja velvollisuuksista valvonta-asiassa on kyse. Menettely valvonta-asioissa on pääsääntöisesti kirjallista, mutta valvontalautakunta voi myös järjestää suullisen käsittelyn asian selvittämiseksi.

Oikeuskansleri katsoi edellä kerrotusta seuraavan, että valvontamenettelyssä asianosaisena olevan asianajajan oikeusturvan kannalta lähtökohtana on pidettävä kirjallista menettelyä kaikessa valvonta-asiaan liittyvässä yhteydenpidossa. Tämän kanssa yhteensopivaa on, että asianajaja saa kirjallisesti tiedon valvonta-asian käsittelyn kannalta merkityksellisistä seikoista. Yleisistä hallinto-oikeudellisista periaatteista puolestaan seuraa, että valvontalautakunnan tulee käsitellä samanlaisia tapauksia samalla tavoin. Tästä tasapuolisen kohtelun vaatimuksesta on mahdollista poiketa vain objektiivisilla perusteilla. Tällaisia seikkoja ei selvityksen perusteella tullut esille. Kantelun kohteena olevien asianajajien yhdenvertaisen kohtelun kannalta valvontalautakunnan olisi ollut perusteltua tehdä kirjalliset käsittelyratkaisut kaikissa neljässä valvonta-asiassa.