Hyppää sisältöön

Valtiovarainministeriön menettely valtioneuvoston kirjelmän esittelyssä

Diaarinumero: OKV/891/70/2021
Antopäivä: 29.10.2021
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: muu toimenpide

Oikeuskansleri tutki omasta aloitteestaan valtiovarainministeriön menettelyn ehdotusta Euroopan unionin tullialan yhdennetyn palveluympäristön perustamiseksi koskevan kirjelmän esittelyssä. Valtioneuvosto päätti ministeriön esittelystä lähettää ehdotuksesta eduskunnalle perustuslain 96 §:ssä tarkoitetun valtioneuvoston kirjelmän eli niin kutsutun U-kirjelmän. Oikeuskansleri saattoi ratkaisussaan esittämänsä näkökohdat valtiovarainministeriön tietoon.

Perustuslain 96 §:n mukaan valtioneuvoston tulee viipymättä lähettää eduskunnalle eduskunnan kannan määrittelyä varten ehdotukset sellaisiksi säädöksiksi, sopimuksiksi tai muiksi toimiksi, joista päätetään EU:ssa ja jotka muutoin kuuluisivat eduskunnan toimivaltaan.

Valtiovarainministeriö on esitellyt valtioneuvoston istunnossa U-kirjelmän tavanomaista myöhemmin, noin neljän kuukauden kuluttua komission ehdotuksen antamisesta. Ministeriö on poikennut menettelyohjeiden mukaisesta kirjelmän toimittamisesta eduskunnalle ”muutamassa viikossa ehdotuksen saapumisen jälkeen”. Valtiovarainministeriö oli esittänyt menettelylleen sinänsä ymmärrettäviä syitä. Komission ehdotus on ollut sisällöltään vaikeaselkoinen ja aikaa on mennyt ehdotuksen vaikutusten riittävän kattavaan selvittämiseen. Tilanteeseen on osaltaan vaikuttanut koronapandemia, joka vaikutti asian käsittelyn etenemiseen unionissa. Oikeuskanslerille toimitetun selvityksen perustella kirjelmän toimittaminen eduskuntaan tavanomaista myöhemmin ei ole vaarantanut eduskunnan mahdollisuutta muodostaa ja lausua kantaansa ehdotuksesta riittävän ajoissa. Tämä on oikeuskanslerin mukaan otettava huomioon arvioitaessa ministeriön menettelyä.

Oikeuskanslerin mukaan monimutkaisen tai vaikeaselkoisenkaan ehdotuksen analysoimisen vaatima aika ei yksinomaan ole peruste viivyttää asian saattamista eduskunnan käsiteltäväksi viipymättä. Vaikka U-kirjelmän antamisen ajoituksesta voidaan päättää tapauskohtaisesti ottaen huomioon muun muassa asian käsittelyn aikataulu EU:ssa, on suositeltavaa ja menettelyohjeiden mukaista esitellä kirjelmä valtioneuvoston yleisistunnossa ja saattaa asia eduskunnassa vireille viipymättä U-kirjelmällä. U-kirjelmää voidaan täydentää ja täsmentää käsittelyn edetessä U-jatkokirjein.

Oikeuskanslerin saaman selvityksen mukaan valtiovarainministeriössä on kiinnitetty erityistä huomiota U-kirjelmien antamisen aikatauluun ja järjestetty kuluvan vuoden aikana henkilöstölle eduskunnan tiedonsaantioikeudesta koulutustilaisuuksia.