Hyppää sisältöön

Valtiovarainministeriön menettely lain vahvistamisessa ja lain voimaantuloajankohdan määräämisessä

Diaarinumero: OKV/758/70/2020
Antopäivä: 31.5.2021
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Valtioneuvostolle esiteltiin valtiovarainministeriöstä 19.12.2019 eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta (HE 66/2019 vp; EV 69/2019 vp). Valtioneuvosto päätti esittää tasavallan presidentille lakien vahvistamista ja niiden määräämistä tule-maan voimaan 1.1.2020. Tasavallan presidentti vahvisti lait 19.12.2019 lait ja määräsi niiden voimaantulon esityksen mukaisesti.

Tasavallan presidentin päätöksen jälkeen valtiovarainministeriössä havaittiin, että esitys lain nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta oli esitelty valtioneuvostolle ja tasavallan presidentille virheellisesti siten, että lain voimaantulo oli tullut määrätyksi toisin kuin oli ollut tarkoitus. Kyseisen lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2020 eikä 1.1.2020. Tämän vuoksi valtioneuvosto päätti valtiovarainministeriöstä tapahtuneesta esittelystä 30.12.2019 esittää tasavallan presidentille, että lain vahvistamisesta aikaisemmin tehty päätös poistettaisiin siltä osin kuin siinä on määrätty laki tulemaan voimaan 1.1.2020 ja määrättäisiin laki tulemaan voimaan 1.8.2020. Tasavallan presidentti teki 30.12.2019 esityksen mukaisen päätöksen.

Oikeuskansleri totesi, että eduskunnan vastauksen esittelyssä korostuu sen valmisteluun osallistuvien virheetön työpanos moitteettoman lopputuloksen kannalta.

Asian esittelijällä on perustuslain 118 §:n säännöksen mukaan vastuu viime kädessä siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, tässä tapauksessa siitä, että eduskunnan vastaus on esitelty siten, että siihen sisältyvän lain voimaantuloajankohdaksi tulee määrätyksi oikea ajankohta. Ottaen huomioon asian laadun ja sen, mitä selvitysasiakirjoissa on todettu, oli oikeuskanslerin mielestä perusteltua yhtyä esitettyyn näkemykseen, että kysymyksessä on ollut kiiretilanteessa aiheutunut inhimillinen virhe.

Ottaen huomioon, että lakien vahvistamisen yhteydessä tapahtunut virhe on korjattu ja laki on saatettu voimaan voimaantuloajankohdaltaan siinä muodossa kuin se oli alun perin tarkoitettu ja että ministeriössä on jo ryhdytty toimenpiteisiin vastaavanlaisten virheiden välttämiseksi, oikeuskansleri katsoi, ettei asia anna aihetta muihin toimenpiteisiini kuin että kiinnitän vastaisen varalle valtiovarainministeriön asian esittelijänä toimineen lainsäädäntöneuvoksen vakavaa huomiota esityslistojen laatimisessa ja tarkastamisessa vaadittavaan huolellisuuteen ja tarkkuuteen.